Veileder for startlån

Refinansiering for å forhindre tvangssalg

(Fra forskriftens § 5-4 annet ledd bokstav b)

Kommunen kan også gjøre unntak fra kravet om langvarige boligfinansieringsproblemer og kravet til sparing, dersom husstanden står i fare for å miste boligen på tvangssalg på grunn av høye låneutgifter. Forutsetningen er også her at søker ikke får lån i vanlig bank, men dette kravet vil normalt være oppfylt i en slik situasjon. Refinansiering med startlån kan omfatte alle typer lån og gjeld. Eksempler på gjeld er skattegjeld eller bidragsgjeld.

Startlån kan benyttes til å refinansiere gjeld innenfor boligens verdi. Det betyr at samlet lånebeløp ikke kan overstige boligens verdi. Dersom husstandens totale gjeld overstiger boligens verdi, er det en mulighet å la startlånet løpe avdragsfritt i en periode, mens låntakeren betaler ned på den usikrede gjelden. Refinansiering med startlån må innebære at framtidige boutgifter og øvrige utgifter vil være på et nivå som husstanden klarer å betjene.

Lånsøkere som ikke eier egen bolig, kan ikke få startlån til refinansiering.