Om Husbanken

Husbankens samfunnsoppdrag er å førebyggje at folk blir vanskelegstilte på bustadmarknaden, og å bidra til at vanskelegstilte kan skaffe seg og behalde en eigna bustad. Husbanken forvalter viktige verkemiddel som bustønad, tilskot og lån. I tillegg støttar Husbanken opp om kommunane, frivillig sektor, byggsektoren og andre gjennom å utvikle kunnskap og overføre kompetanse.