Om Husbanken

Husbanken sitt samfunnsoppdrag er å førebyggje at folk blir vanskelegstilte på bustadmarknaden, og medverke til at vanskelegstilte kan skaffe seg og behalde ein eigna bustad. Husbanken forvaltar økonomiske verkemiddel som bustønad, tilskot og lån. I tillegg støttar vi opp om kommunane, frivillig sektor, byggsektoren og andre, gjennom å utvikle kunnskap og kompetanse.

Fag- og satsingsområde

Organisasjon og samfunnsoppdrag

Nyheiter og nøkkeltal