Kobo: Digital tjeneste for boligsosialt arbeid

Kobo utvikles i nært samarbeid med de som skal bruke det. Alle kommuner kan ta i bruk Kobo og vil kunne realisere gevinster gjennom bruk av tjenestene.

Mye av arbeidet i kommunene skjer i dag med bruk av regneark, papir og e-post som verken legger til rette for samhandling med boligsøkere eller ivaretar krav til personvern og informasjonssikkerhet.

Kobo vil lette prosessen med å søke, tildele og administrere kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag.

Målet er at det skal bli enklere å søke kommunal bolig for de som trenger det. En boligsøker skal få lettere og raskere søknadsprosess, innsyn i egen sak, trygg behandling av personopplysninger, mer egnet bolig og bedre oppfølging.

For kommunen skal det bli enklere å fatte vedtak, finne og tildele egnet bolig, sikre rett oppfølging og administrere leieforholdet. Med god oversikt og data over søkere, boliger og leietakere, kan kommunen planlegge ut fra behov og utnytte boligmassen bedre.

Staten vil få tilgang til statistikk og analyse som gir bedre grunnlag for å utforme virkemidler og mer treffsikker politikk.