Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Det norske leiemarkedet og situasjonen for langtidsleietakere

  I Norge bor de fleste i en eid bolig. Dette utgjør 76,8 prosent av husstandene og 82,1 prosent av personene. Boligeiere vet vi relativt mye om, mens for de som er leietakere er det mindre tilgjengelige data. Oslo Economics har derfor på oppdrag fra Husbanken gjennomført en analyse av langtidsleietakerne på det norske boligmarkedet og bosituasjonen for disse leietakerne. Rapporten tar for seg hva som karakteriserer husholdninger som er langtidsleietakere, hvordan er leieforholdene for langtidsleietakerne og hvilke utfordringer møter langtidsleietakere på boligmarkedet. På bakgrunn av funnene foreslår Oslo Economics noen konkrete tiltak for å bedre situasjonen for langtidsleietakere.

  • Magne Krogstad Asphjell
  • Oslo 2021
  • 2021
 2. Nomader på lavterskel

  Rapporten ser nærmere på hva som kan være gode boligløsninger for mennesker med utfordringer innen rus og psykiske helse som har sammensatte og komplekse hjelpebehov. Undersøkelsen er basert på fokusgruppeintervjuer med ansatte i 10 utvalgte kommuner, fokusgruppeintervjuer med sentrale bruker- og/ eller pårørendeorganisasjoner på feltet, og studier av sekundærdata. Gjennom undersøkelsene har NORCE kartlagt bokvalitet, kommunenes botilbud, tjenester knyttet opp mot botilbudet, boligsosial organisering og økonomiske forhold. Rapporten ser også på kommunenes og organisasjonenes perspektiver på brukermedvirkning for innbyggere med rus- og psykisk helseutfordringer. Gode boligløsninger forutsetter et samspill mellom 1) bokvalitet, 2) boligtilbud, 3) boligtjeneste, 4) boligsosial organisering, 5) økonomiske dimensjoner og 6) brukermedvirkning.

  • Rita Sørly
  • Oslo 2021
  • 2021
 3. Bostedsløse i Norge 2020

  Prosjektet er en kvantitative studie med formål å kartlegger omfanget og kjennetegn ved bostedsløse i Norge. Det er tidligere gjennomført seks tilsvarende studier som, sammen med denne, inngår i en tidsserie av sammenlignbare data over bostedsløshet i Norge over en periode på 24 år. Datainnsamlingen er gjennomført i uke 48, 23.–29. november, 2020 og viser et tverrsnitt av bostedsløshet i dette tidsvinduet. Selve registreringen utføres av tjenestesteder, som har kontakt med eller antas å kjenne til bostedsløse person, og statistikken omfatter personer som er kjent av hjelpeapparatet.

  • Evelyn Dyb
  • Oslo 2021
  • 2021
 4. Utvikling av sosialt bærekraftige boligløsninger i Boligstiftelsen i Trondheims bygningsmasse

  Boligstiftelsen i Trondheim er en kommunalt initiert stiftelse som besitter en betydelig bolig- og eiendomsportefølje i Trondheim. Stiftelsens opprinnelige navn er Boligstiftselen for Trygdeboliger i Trondheim Kommune, en stiftelse som ble etablert i 1972 for å ta hånd om utleie av kommunens trygdeboliger. Stiftelsens målgruppe var opprinnelig minstepensjonister og andre trygdede med svak økonomi. På grunn av kommunal tilvisningsrett har målgruppen for boligene i løpet av de siste tiårene dreid i retning av beboere som faller inn under dagens målgruppe for kommunale leiligheter; såkalt vanskeligstilte. I Trondheim er denne gruppen ganske snevert definert, og omfatter de som av ulike grunner ikke evner å skaffe seg en eid eller leid bolig på egen hånd, og dårlig økonomi er ikke i seg selv et tilstrekkelig kriterium. I praksis vil dette ofte bety nyankomne flyktninger med dårlige norskkunnskaper, psykisk utviklingshemmede og personer som har problemer innen rus eller psykiatri.

  • Randi Narvestad
  • Trondheim 2021
  • 2021
 5. Norgeshus Startbolig

  Norgeshus har etter samtaler med Husbanken, sett på muligheten for enkle små boliger som egner seg til personer som skal inn på markedet med kommunalt startlån som finansiering til sin første bolig. Det er i dag kostnadskrevende å anskaffe seg en egen bolig, og det er ikke alle som har muligheter for å ordne det på egen hånd. Vi ønsker å se nærmere på muligheten for å bygge rimeligere boliger. Vi har derfor designet noen alternativer til standardisert konsepter og kataloghus, hvor det er fokus på å bygge rimelig og effektivt. Selv om vi ønsker å kutte kostnader på selve byggeriet, skal dette ikke gå utover bokvalitet. Vi ønsker å bygge rimelige boliger med flott design.

  • Snorre Bjørkum
  • Melhus 2021
  • 2021