Boligsosial monitor

Den boligsosiale monitoren gir en oversikt over den boligsosiale situasjonen i Norge og i landets kommuner. Monitoren viser informasjon om de boligsosiale utfordringene i en kommune, og danner grunnlag for analyser og tiltak.  

Informasjonen i monitoren kan gjøre det enklere å få oversikt over status, slik at kommuner, staten og andre aktører kan ta bedre beslutninger.

Slik fungerer monitoren 

For hver av målgruppene på forsiden kan du finne mer informasjon. Øverst kan du velge om du ønsker å vise informasjon om hele Norge eller en bestemt kommune. Ved å gå inn på en målgruppe kan du velge å se alle indikatorene for en kommune, eller sammenligne en indikator med andre kommuner. Du kan også sammenligne med gjennomsnittet for hele landet, og veksle mellom å vise tallene i grafen i antall og andel. Sistnevnte er fordelaktig for å for eksempel vise en tendens i en utvikling eller sammenligne kommuner med store forskjeller i antall.

Hvordan kan indikatorene brukes? 

Det er viktig å se indikatorene i en større sammenheng. Indikatorene alene er ikke uttømmende for å se hele bildet. De må brukes i sammenheng med annen relevant informasjon og analyseres for å sikre et godt grunnlag for beslutninger. Inne på hver enkelt målgruppe ligger informasjon om rammene for innholdet og eventuelle feilkilder i statistikken. Spørsmålstegnet i boksene sier noe om indikatoren, som definisjoner og kilder.

Husbanken ønsker din tilbakemelding 

Mange kommuner har allerede bidratt med verdifulle tilbakemeldinger. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle monitoren og er takknemlige for alle innspill. Gi oss gjerne også tilbakemelding på hvilke indikatorer dere ønsker skal være tilgjengelig i monitoren. Send oss en e-post på post@husbanken.no.