Personvern

Husbanken må ha en rekke personopplysninger for å kunne behandle søknader og forvalte kundeforholdene. Husbanken behandler derfor mange personopplysninger om de som er kunder hos oss. Som personopplysninger regnes alle opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson.

Husbanken har et eget internkontrollsystem som skal sikre at behandling av personopplysninger skjer i samsvar med kravene som følger av personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Dette innebærer blant annet at det er på plass teknisk sikkerhet som skal beskytte opplysningene mot å komme på avveie og at bare de ansatte i Husbanken som har behov for opplysninger om deg i sitt arbeide, har tilgang til det. Husbankens ansatte har taushetsplikt etter de generelle bestemmelsene i forvaltningsloven.

Husbanken har også et eget personvernombud. Ombudets oppgaver er blant annet å holde oversikt over Husbankens behandling av personopplysninger, påse at det foreligger et internkontrollsystem, bistå personer som er registrert i Husbankens datasystemer og gi råd til Husbanken.

Både husbankloven og bostøtteloven har regler om behandling av personopplysninger.

  • Husbankens behandling av personopplysninger i forbindelse med statlig bostøtte, kan du lese mer om her.
  • Behandling av personopplysninger i forbindelse med søknad om startlån/tilskudd, kan du lese om her. 

Husbanken er som en del av samfunnsoppdraget pålagt å utarbeide en rekke statistikker og analyser for de låne- og tilskuddsordningene Husbanken forvalter. Videre finansierer Husbanken en rekke ulike forskningsoppdrag tilknyttet det boligsosiale området. Som et ledd i dette arbeidet vil det skje behandling av personopplysninger og i noen tilfeller utlevering av personopplysninger til forskere. Forskningsoppdrag som har tillatelse til å bruke personopplysninger

Husbanken har arkivplikt etter lov og forskrift om arkiv og må derfor lagre svært mange av opplysningene om deg selv om kundeforholdet har opphørt.

Du kan etter personopplysningsloven kreve å få innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg. I så fall må du sende et skriftlig og undertegnet brev til Husbanken, P.b. 1404, 8002 Bodø. For å beskytte personopplysningene dine utleverer vi ikke denne typen opplysninger på e-post. Du kan kreve at vi retter opplysninger som er feil.