Klagenemnda for Husbanken

Kommunal-og moderniseringsdepartementet har oppnevnt en klagenemnd som skal behandle klager på vedtak fattet av Husbanken. Nemnda er uavhengig, og nemndas fortolkning og bruk av regelverket er retningsgivende for Husbanken.

Dersom Husbanken har gjort et vedtak som du mener er feil i forhold til regelverket, kan du sende inn en skriftlig og undertegnet klage til Husbanken. Klage på bostøtte, må du sende til kommunens bostøttekontor. Du må klage innen tre uker etter at meldingen om vedtaket er kommet fram til deg. Du kan ikke klage på forskriftene, bare på bruken av dem. Hvis Husbanken ikke gir deg medhold i klagen, kan du be om at klagenemnda skal behandle klagen din.