Personvern for deg som søker om kommunal bolig

Her kan du lese om hvordan personopplysninger om deg samles inn, brukes og lagres når du søker om kommunal bolig gjennom Kobo.

Kommunen der du søker kommunal bolig har inngått avtale med Husbanken om behandling av dine personlige opplysninger. Husbanken utvikler datasystemene som brukes (søknad, selvbetjening, fagsystem og statistikk) i samarbeid med kommunene som bruker systemene, og er databehandler på vegne av kommunen. Les mer om hva en databehandler er på datatilsynet.no

Videre har Husbanken inngått databehandleravtaler med eksterne leverandører som utfører arbeid på vegne av kommunen, for eksempel pakking og utsendelse av brev. Leverandører kan ikke bruke opplysninger til andre formål enn det som er avtalt, og de har taushetsplikt.

Du har rett til å vite hvordan din kommune behandler personopplysninger om deg når du er i kontakt med dem om kommunal bolig.

Kommunen er behandlingsansvarlig. Det vil si at kommunen har ansvar for hvordan dine personopplysninger behandles, blant annet hvordan de samles inn, brukes og lagres. Personopplysningene dine skal behandles på en lovlig og sikker måte. Les mer om hva en behandlingsansvarlig er på datatilsynet.no

Din kommune skal bare behandle personopplysninger som er nødvendige. Hvilke typer personopplysninger som er nødvendig å behandle, avhenger av din sak. Hvis du er gift, har forsørgeransvar for barn eller samvær med barn, trenger kommunen opplysninger om dem også.

Dette er personopplysninger som kan være nødvendige å behandle:

 • personalia og kontaktopplysninger
 • oppholdstillatelse
 • botid i kommunen
 • bosituasjon og bolig
 • familierelasjoner og sivilstatus
 • språk
 • arbeidsinntekt og andre inntekter
 • formue og gjeld
 • økonomisk støtte fra det offentlige (trygder, bostøtte og annet)
 • verge og fullmektig
 • helseopplysninger om deg og din familie
 • institusjonsopphold
 • fengselsopphold med løslatelsesdato

Din kommune behandler personopplysninger som de trenger for å vurdere om du kan få kommunal bolig og for å følge opp boforholdet.

Din kommune bruker også personopplysningene til å utarbeide statistikk og analyser. Det gjør de for å forbedre sine tjenester og finne ut hvilke tjenester og ytelser som fungerer. I tillegg er kommunen pålagt å rapportere nøkkeltall til Statistisk Sentralbyrå (SSB) for tjenesteområdet kommunale boliger.

En rekke lover og forskrifter åpner for å behandle personopplysninger i tilknytning til kommunal bolig:

 • GDPR artikkel 6.1.e) Utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt og c) Oppfylle rettslig forpliktelse (registrertes eller andres): Behandling av ordinære personopplysninger
 • GDPR artikkel 9.2.f) Nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav: Behandling av særlige kategorier personopplysninger
 • GDPR artikkel 10 «Behandling av personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser»: Opplysninger om at søker/bruker slippes ut av fengsel etter sonet straffedom kan behandles etter behov
 • Sosialtjenesteloven § 15: Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet
 • Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet § 8: Kommunen og statsforvalteren kan behandle personopplysninger, også personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 og 10, når dette er nødvendig for å utføre oppgaver etter loven her
 • Forskrift om behandling av personopplysninger på det boligsosiale feltet

Din kommune henter inn opplysninger om deg og din familie fra disse stedene hvis de er nødvendige for å vurdere om du kan få kommunal bolig:

 • Opplysninger du angir i søknaden om kommunal bolig.
 • Opplysninger fra Folkeregisteret om deg og de du søker om kommunal bolig for.
 • Opplysninger fra Skatteetaten (formue, gjeld og inntekt) om deg og andre voksne som er del av husstanden.
 • Opplysninger om bolig fra kommunal enhet eller andre samarbeidspartnere for eiendomsforvaltning.
 • Opplysninger fra Kontaktregisteret.

Andre opplysninger skal kommunen hente inn i samarbeid med deg. I søknaden kan du gi kommunen samtykke til å hente inn helseopplysninger fra helsepersonell. Slike opplysninger kan være avgjørende for vurdering av behov for kommunal bolig, og saksbehandlingstid kan bli lengre om kommunen ikke får ditt samtykke til å hente inn opplysningene.

Videre kan kommunen innhente opplysninger om deg og alle voksne du skal bo sammen med fra NAV, boligforvalter og utlendingsdirektoratet. Kommunen kan bare gjøre dette når det er nødvendig for å behandle søknaden og for å kontrollere opplysningene du har gitt.

I særlige unntakstilfeller kan din kommune innhente opplysninger uten samtykke.

Innhentingen er hjemlet i følgende lover:

 • Skatteopplysninger: Skatteforvaltningslovens § 3-3 omhandler Skatteetatens adgang til å utlevere taushetsbelagt informasjon til andre offentlige myndigheter.
 • Folkeregisteropplysninger for offentlige med hjemmel: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 43 tredje ledd.
 • Kontaktregisteret: eForvaltningsforskriften § 29 og 31.

Alle som jobber med kommunal bolig i din kommune har taushetsplikt.

Det er bare ansatte som skal behandle saken din som får tilgang til opplysninger om deg. De kan bare bruke opplysninger som er nødvendige.

Hvis du får kommunal bolig må kommunen gi kommunal enhet eller andre samarbeidspartnere for eiendomsforvaltning opplysninger som er nødvendige for å tildele en bolig. Ved tildeling av bolig må kommunen også gi opplysninger til Skatteetaten som skal vurdere momskompensasjon for kommunen.

I noen tilfeller har kommunen en lovpålagt opplysningsplikt. Det kan for eksempel være hvis det er fare for liv og helse.

Din kommune inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av kommunen. De kan ikke behandle personopplysningene på andre måter enn det som er avtalt med oss, og har samme taushetsplikt som ansatte i kommunen. For system knyttet til kommunal bolig, har din kommune inngått databehandleravtale med Husbanken som utvikler og drifter systemet Kobo (søknad, selvbetjening, fagsystem og statistikk for kommunale boliger).

Opplysninger kan bli brukt i statistikk og forskning for at kommunen skal kunne forbedre tjenestene sine. Data vil også bli oversendt til Statistisk Sentralbyrå (SSB) ifm. lovpålagt rapportering. I statistikk og analyse er det ikke mulig å knytte opplysningene direkte til enkeltpersoner, det betyr at det ikke er mulig å identifisere deg. Denne behandlingen får ikke konsekvenser for dine rettigheter og utfallet av saker.

Opplysninger om deg lagres i kommunens fag- og arkivsystem, og vil bli håndtert i henhold til Arkivloven.

 • Du har rett til å se opplysningene som blir registrert om deg.
 • Du har i noen tilfeller rett til å kreve at opplysninger som er feil blir rettet eller slettet.
 • Du kan kreve at opplysningene om deg ikke brukes, blant annet hvis du mener at de ikke stemmer.
 • Du kan protestere mot behandling av opplysningene, hvis du har særlige grunner til det.

Hvis du ønsker innsyn, retting eller sletting av opplysninger må du kontakte kommunens personvernombud eller din saksbehandler.

Hvis du mener dine personopplysninger behandles feil har du rett til å klage til Datatilsynet. Se Datatilsynets nettside for kontaktinformasjon.

For mer informasjon om dine rettigheter anbefaler vi Datatilsynets nettsider.

Du kan lese mer om hvordan din kommune behandler personopplysninger på kommunens hjemmeside.