Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

  1. Boligkvalitet for hvem?

    God bokvalitet for alle er et sentralt mål både i Norges nasjonale og kommunale boligpolitiske planer. Denne masteroppgaven ser nærmere på hvordan Trondheim kommune forvalter ansvaret for å sikre god bokvalitet for sosialt vanskeligstilte grupper i en konkret case, et ansvar som over de siste 20 årene gradvis har blitt flyttet fra velferdsaktører som Husbanken ut til kommunene og private utbyggere. Med områdereguleringen av Overvik-utbyggingen som linse undersøker jeg Trondheim kommunes planleggingsverktøy ved hjelp av de to STS-perspektivene skript og SCOT – Social Construction of Technology. Masteroppgaven er basert på en dokumentanalyse hovedsakelig av høringsinnspill og ulike dokumenter fra Trondheim kommune knyttet til områdereguleringen av Overvik, samt relevante medieartikler om Overvik.

    • Simon Aleksander Johan Krajči Berger
    • Trondheim 2020
    • 2020