Mål og styring

Regjeringa vil at alle skal ha mogelegheit til å skaffe seg og behalde ein eigna bustad, og vere ein del av eit trygt bumiljø og lokalsamfunn. Husbanken set i verk regjeringa sin bustadsosiale politikk.

Husbankens samfunnsoppdrag er å førebygge at folk blir vanskelegstilte på bustadmarknaden, og bidra til at vanskelegstilte kan skaffe seg og behalde ein eigna bustad.

Tildelingsbrevet frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir kvart år mål og økonomiske rammer for Husbankens verksemd. I tillegg får Husbanken, gjennom eigne tildelingsbrev, oppdrag frå andre departement. 

Tildelingsbrevet frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 gir Husbanken følgande overordna prioriteringar for arbeidet i åra framover:

  • Barn og unge er ei prioritert målgruppe
  • Nasjonal kunnskapsrolle innanfor sosial bustadpolitikk
  • Effektivisere verksemda og auke produktiviteten

Bustad for velferd

Den nasjonale strategien Bustad for velferd (2014-2020) gir retninga for det bustadsosiale arbeidet fram mot 2020. Strategien skal bidra til at kommunane møter ein samordna stat og får betre rammevilkår i arbeidet med å hjelpe vanskelegstilte på bustadmarknaden. Husbanken koordinerer direktorata sitt arbeid i Bustad for velferd.