Mål og styring

Regjeringens visjon for boligpolitikken er at "alle skal bo godt og trygt". Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken.

Tildelingsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) setter hvert år hovedmål og arbeidsmål for Husbankens virksomhet. I tillegg får Husbanken, gjennom egne tildelingsbrev, oppdrag fra andre departement knyttet til enkelte tilskuddsordninger. Alle tildelingsbrevene finnes til høyre på siden.

Hovedmålene i tildelingsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 2017 er:

Hovedmål 1: Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter

Regjeringen vil legge til rette for raskere, enklere og rimeligere boligbygging. Samtidig skal flere boliger og bygg være tilpasset en stadig aldrende befolkning, og klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Husbanken har økonomiske virkemidler som støtter opp om gode byggkvaliteter som universell utforming og miljø, i ny og eksisterende boligmasse.

Behovet for tilgjengelige boliger blir større med en økende andel eldre. Tilskudd til tilpasning og tilskudd til etterinstallering av heis kan bidra til at flere blir boende hjemme. Husbankens ordninger skal prioriteres slik at de hjelper dem som trenger det mest, og bidrar til en god avlastning av andre deler av velferdssektoren. Husbanken skal forberede kommunene på innlemmingen av tilpasningstilskuddet i kommunenes rammetilskudd.

tildelingsbrev

Hovedmål 2: Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig

Den nasjonale strategien Bolig for velferd (2014-2020) angir retningen for det boligsosiale arbeidet fram mot 2020. Strategien skal bidra til at kommunene skal møte en samordnet stat og få bedre rammebetingelser i arbeidet med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken skal gjennomføre strategien i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Barnefamilier og unge vanskeligstilte er prioriterte målgrupper. 

Delmål: Bidra til at vanskeligstilte skal kunne eie egen bolig

Regjeringen vil at så mange som mulig av dem som ønsker det, skal kunne eie sin egen bolig. Startlån, bostøtte og tilskudd til etablering er Husbankens viktigste virkemidler for å bidra til at vanskeligstilte skal kunne eie egen bolig.

Delmål: God tilgang på egnede utleieboliger

Tilskudd til utleieboliger og grunnlån er Husbankens viktigste virkemidler for å fremme god tilgang på egnede utleieboliger. Departementet vurderer flere tiltak for å sikre at tilskudd til utleieboliger i størst mulig grad er rettet mot behovet. Noen av disse tiltakene skal gjennomføres i løpet av 2017, og Husbanken må være forberedt på å følge opp endringene.

Hovedmål 3: Forvaltningen av bolig- og bygningssektoren skal være effektiv og brukerrettet

Husbanken skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, og ha god kontroll med forvaltnings- og driftsoppgavene. Husbanken skal levere relevant og oppdatert informasjon til aktuelle brukere på nettsidene sine, og gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser. Husbanken skal også legge til rette for at kommunene kan forvalte de økonomiske virkemidlene mest mulig effektivt og målrettet.

Departementet har i 2016 satt ut en ekstern utredning av Husbankens organisering, oppgaveløsning og departementets styring av etaten. Utredningen skal være ferdig våren 2017, og vil være et viktig grunnlag for og innspill til Husbankens arbeid med å effektivisere ressursbruken og øke måloppnåelsen. 

Delmål: Brukervennlige og digitale tjenester

Husbankens tjenester skal ha brukeren i sentrum. Husbanken har god framdrift i IKT-moderniseringsarbeidet og skal fortsette å gi arbeidet høy prioritet også i 2017.

Delmål: Høy effektivitet og kvalitet i forvaltningen av Husbankens virkemidler

Det er viktig at Husbanken prioriterer godt og finner økt handlingsrom innenfor de
rammene dere har. Vi viser til punkt 4.1 Fellesføring om bl.a. å øke produktiviteten og
digitalt førstevalg.