Mål og styring

Regjeringa vil at alle skal ha moglegheit til å skaffe seg og behalde ein egna bustad, og vere ein del av et trygt bumiljø og lokalsamfunn. Husbanken er staten sitt sentrale organ for gjennomføring av bustadpolitikkjen.

Husbankens samfunnsoppdrag er å førebygge at folk blir vanskeligstilte på bustadmarknaden, og bidra til at vanskeligstilte kan skaffe seg og behalde ein egna bustad.

Tildelingsbrevet frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gjev kvart år mål og økonomiske rammer for Husbankens verksemd. I tillegg får Husbanken, gjennom egne tildelingsbrev, oppdrag frå andre departement. Alle tildelingsbreva finn du til høgre på sida.

Mål og hovudprioriteringar i tildelingsbrevet frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 2018 er:

Hovudmål 1: Vanskeligstilte på bustadmarknaden skal kunne skaffe seg og behalde ein egnet bustad

Den nasjonale strategien Bustad for velferd (2014-2020) gjev retninga for det bustadsosiale arbeidet fram mot 2020. Strategien skal bidra til at kommunane møter ein samordna stat og får betre rammevilkår i arbeidet med å hjelpe vanskeligstilte på bustadmarknaden. Husbanken koordinerer direktorata sitt arbeid i Bustad for velferd, der barnefamiliar og unge vanskeligstilte er prioriterte målgrupper.

Delmål: Vanskeligstilte skal kunne eige eigen bustad

Regjeringa vil at så mange som mogleg av dei som ønsker det, skal kunne eige eigen bustad. Startlån og tilskot til etablering er, i tillegg til bustønaden, Husbankens viktigaste økonomiske verkemiddel for å bidra til dette. Kommunane fordeler lån og tilskot vidare til den enkelte bruker.

Delmål: God tilgang på egna utleiebustader

Mange av dei som er vanskeligstilte på bustadmarknaden, er i ein livssituasjon der det er mest aktuelt å leige bustad, enten permanent eller for ein periode. Det er derfor viktig å bidra til ein utleigemarkned som kan handtere etterspørselen etter bustader av god kvalitet i eit trygt bumiljø. Tilskot til utleigebustader og grunnlån er Husbankens viktigaste verkemiddel for å fremje god tilgang på egna utleigebustader til vanskeligstilte på bustadmarknaden. 

Delmål: Gode bumiljø

Det er kommunane som har ansvaret for å planlegge og utvikle gode bumiljø. For å førebygge at folk blir vanskeligstilte, og unngå at det vert utvikla dårlige bumiljø og segregering, skal Husbanken rettleie kommunar til å ta bustadsosiale omsyn i planlegginga. Husbanken skal også vidareføre sitt områdeløftarbeid i indre Oslo Øst og i levekårsutsette bydelar i Bergen og Trondheim. Husbanken skal etter behov hjelpe med kunnskap og erfaringsoverføring til dei nyoppstarta områdesatsingane i Oslo sør og Stavanger.

Hovudmål 2 Husbanken skal bidra til gode bustadkvaliteter

Fleire eldre setter omsorgssektoren under press. Dei fleste eldre føretrekk å bu heime så lenge som mogleg, og det er regjeringa sitt mål at flest mogleg er sjølvhjelpne i eigen heim. Egna og tilgjengelege bustader gjer det lettare å klare seg sjølv, det legg til rette for heimetenester når det blir nødvendig, og bidreg til å avlaste omsorgssektoren. Husbanken skal bidra til dette gjennom tildeling

av tilskot til tilpassing, tilskot til etterinstallasjon av heis, og grunnlån til oppgradering av bustader. I tillegg er rettleiing til kommunane viktig, mellom anna korleis kommunane kan bruke verkemidla målretta.

Nasjonal kunnskapsrolle innan sosial bustadpolitikk

Husbanken skal fortsette å vidareutvikle organisasjonen og tenestene til brukarane. Departementet stiller i tildelingsbrevet ei rekke krav til auka produktivitet og digitalisering av tenester.

Husbanken skal i 2018 spesielt styrke arbeidet med å innhente, systematisere og formidle kunnskap som bidrar til å auke måloppnåinga i det bustadsosiale arbeidet. Dette inneber også å vidareutvikle rolla som fagleg rådgjever for departementet og arbeidet med gode slutningsgrunnlag for vidare politikkutvikling. Data til bruk i politikkutvikling og forskning skal vere lett tilgjengeleg.