Veileder for startlån

Krav om botid i kommunen for startlånsøker

Kommunene kan stille krav om at søkeren har en botid (folkeregistrert) på inntil ett år i kommunen i egne kommunale retningslinjer, se forskrift om lån fra Husbanken § 9-1. Dette er forutsatt at kommunen åpner opp for unntak og vurderer individuelt i hver enkelt sak (se kapittel 15 om Kommunale bestemmelser). Det kan blant annet være situasjoner hvor det haster å få en stabil og trygg bolig. For eksempel en familie som står i fare for å miste boligen sin, hvor en refinansiering med startlån kan bidra til at familien kan bli boende i boligen, uten at de oppfyller kravet om ett års botid. Eller det kan være en situasjon hvor det haster å få på plass en stabil og trygg bosituasjon for barn. Det kan også være for å rekruttere arbeidskraft, hvor søker ikke nødvendigvis er bosatt i kommunen fra før (se forskriftens § 5-4 annet ledd bokstav c).

Kommunen kan stille som vilkår at finansieringsbeviset skal brukes i kommunen som gir startlånet, så lenge kommunen åpner for unntak og vurderer hver sak individuelt. Det er også mulig å åpne for at søkeren kan bruke finansieringsbeviset i en annen kommune. For eksempel i distriktsområder hvor søker ikke finner egnet bolig i søkekommunen, mens det finnes egnet bolig i kommuner i nærheten, og en bolig i nærområde er en forutsetning for å beholde eller rekruttere arbeidskraft. I de tilfellene bør dette gjøres i samråd med mottakende kommune for oppfølging av låntaker, dersom det skulle være behov for hjelp fra kommunen.