Veileder for startlån

Fullfinansiering eller samfinansiering med startlån

For søkere som ikke har egenkapital, kan kommunen fullfinansiere med startlån. For særlig vanskeligstilte husstander bør kommunen vurdere å gi kommunalt boligtilskudd. Dette er tilfeller der husstanden ikke klarer å betjene et tilstrekkelig stort startlån.

Det kan være saker hvor en ordinær bank vil gi grunnfinansiering til søker. Da bruker banken sin fleksibilitetskvote til å innvilge lån utover krav i utlånsforskriften. I slike saker kan kommunen vurdere å kun gi toppfinansiering.