Veileder for startlån

Vurdere oppfølging etter boligkjøp med startlån

Mange startlånsmottakere har behov for oppfølging etter innflytting. Det kan for eksempel gjelde husstander som nylig er kommet til Norge, «eie-først» og andre «leie-til-eie»-prosjekter.

For familier med lav og ustabil inntekt kan det innebære en risiko å låne penger for å finansiere et boligkjøp. Dersom kommunen skal innvilge startlån til familier som per i dag ikke oppfyller de ordinære kravene til betjeningsevne (som beskrevet i kapittel 6), kan det være behov for særlig oppfølging. Kommunen skal vurdere hvilken bistand som skal gis, og det kan være flere kommunale tjenestetilbud som må koordineres. Det må være en felles forståelse internt i kommunen om at kjøp av bolig er den beste løsningen for familien.

Kommunen må forsikre seg om at lånsøker har tilstrekkelig og nødvendig forståelse for hva låneopptaket innebærer, se kapittel 10 om forklaringsplikten over. Dersom kommunen gir lån med forutsetning om tett oppfølgning, må dette også være avklart i dialogen med søkeren i forkant.

Det er særlig viktig at låntaker får oversikt over og kommer à jour med utgifter i forbindelse med flytting, og klarer å betale de månedlige utgiftene den første tiden etter innflytting. I noen tilfeller kan kommunen avtale å forvalte inntekten, men dette må skje på låntakers premisser. Målet er at låntaker skal bli selvhjulpen.

Kommunen skal tilpasse bistand og oppfølging individuelt til vanskeligstilte på boligmarkedet, se Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet, § 6.