Veileder for startlån

Hvem kan få startlån

Kommunen kan kun gi startlån til privatpersoner. Men flere personer kan søke om startlån sammen. Forutsetningen er at ingen av søkerne får tilstrekkelig lån i privat bank, og at alle søkere ellers oppfyller vilkårene for startlån. Også andre enn gifte og samboere kan i utgangspunktet søke sammen, for eksempel personer som ønsker å bo sammen i en generasjonsbolig eller et kollektiv. Kommunen skal som alltid vurdere hver søknad individuelt. Låntakerne skal være registrert som eiere av eiendommen, men det kan være aktuelt med unntak når det er flere låntakere. I så fall er det viktig at kommunen forsikrer seg om at en låntaker som ikke skal være hjemmelshaver forstår hva det innebærer.

Barnefamilier og utviklingshemmede prioriteres innenfor startlånsordningen. Kommunen skal prioritere de mest vanskeligstilte først, i samsvar med kravet om behovsprøving i forskriften § 5-4 første ledd, se punkt 2.1.

Kommunen kan ikke stille krav til en viss alder for å kunne få startlån utover myndighetsgrensen.

Juridiske personer som stiftelser, selskaper, foreninger, borettslag og liknende kan ikke få startlån eller tilskudd. Selvstendige næringsdrivende kan få startlån, se mer om vurderingene under punkt 5.3.3 om betjeningsevne.