Veileder for startlån

Kommunen skal bistå vanskeligstilte på boligmarkedet

Kommunen skal gi individuelt tilpasset bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet etter Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet. Det kan være å gi råd og veiledning om økonomi, statlige og kommunale tjenestetilbud, hvordan mestre å bo eller andre forhold som har betydning for bosituasjonen.

Startlånssøkere kan også ha behov for praktisk bistand til å søke startlån og eventuelt tilskudd og bistand til prosessen med å kjøpe, overta bolig og flytte. Se også kapittel 12 om oppfølging etter boligkjøp.