Boliger til personer med utviklingshemming

Kjøpe bolig

Før du bestemmer deg for å kjøpe bolig, bør du ha lest første kapittel om forberedelser.

Be om en samtale med kommunen du bor i så tidlig som mulig. De kan se på hvilke muligheter du har får å skaffe deg egen bolig. Dette er særlig viktig for å avklare om du trenger tjenester fra kommunen. Snakk med de som behandler spørsmål om bolig, lån av penger og helse- og omsorgstjenester.

Kommunen kan også hjelpe deg med å få oversikt over aktuelle boliger, for eksempel ledige boliger i borettslag der det bor andre med utviklingshemming. Du kan også kontakte eiendomsmeglere eller bruke finn.no for å skaffe deg oversikt over ledige boliger du kunne tenke deg å bo i.

Gå gjennom økonomien

Når du eier en bolig, må du betale boutgifter hver måned. Dette kan være ting som lån, strøm, forsikring, kommunale avgifter og vedlikehold.

I kommunen kan du få hjelp til å gå gjennom økonomien din. De kan se hvilke muligheter du har til å låne penger til egen bolig, og hvilke andre støtteordninger du kan få. Hvor mye du kan låne er avhengig av inntekten din og om du har egenkapital eller annen formue.

Lån, tilskudd og bostøtte

De to viktigste ordningene for å kjøpe bolig er startlån og tilskudd til etablering fra kommunen. Søknad om lån for personer med verge, krever samtykke fra statsforvalteren. Les mer om å kjøpe bolig med verge.

Du kan søke om startlån i kommunen hvis du ikke får lån i vanlig bank. Startlånet kan dekke hele kjøpesummen, og det er ikke krav om at du har spart opp egenkapital. I tillegg til å dekke det boligen koster å kjøpe, kan et startlån også dekke nødvendig forbedringer av boligen du kjøper.

Det er kommunen som avgjør hvor stort lån de kan gi deg. Kommunen kan gi deg et lånebevis (forhåndstilsagn). Med lånebevis kan du gi bud på en bolig du ønsker å kjøpe. Kommunen utbetaler lånet når du har underskrevet på kjøpekontrakten.

Les mer om startlån

Eksempel på kjøp av bolig med startlån: Ingrid er sjef i eget hjem

I mange kommuner kan du søke om et boligtilskudd hvis du ikke har råd til å låne alle pengene du trenger for å betale for boligkjøpet ditt. Kommunen vurderer om du kan få tilskudd gjennom søknaden din for startlån. Tilskuddet er for personer som har ekstra svak økonomi over lengre tid.

Les mer om tilskudd til etablering

Hvis du behov for å tilpasse boligen for at den skal fungere best mulig, kan du søke kommunen om tilskudd til tilpasning. Det er ikke alle kommuner tilbyr dette tilskudd.

Les mer om tilskudd til tilpasning

Du kan søke om lån fra Husbanken hvis du skal kjøpe et brukt hus som du må utbedre, det vil si å heve standarden på. Da må du planlegge dette arbeidet samtidig som du kjøper boligen.

Lånet fra Husbanken vil først bli utbetalt når boligen er ferdig utbedret. Derfor må du skaffe deg et byggelån i en vanlig bank først.

Les mer om lån fra til Husbanken

Bostøtte er en behovsprøvd støtteordning for personer som har lav inntekt og høye boutgifter. De fleste unge uføre har for høy trygd/inntekt for å få bostøtte. Kommunen kan gi deg mer informasjon og se om du få bostøtte.

Les mer om bostøtte

Kontrakt og overtakelse

Når du skal kjøpe bolig, kan du bruke standardkontrakten som ligger på forbrukerradet.no.

Får du hjelp av verge, skal Statsforvalteren godkjenne kjøp og pantsettelse av boligen. Dere kan lese mer om kjøp og salg med verge her. Relevant nettside med søknadsskjemaer er vergemal.no.

Når kontrakten og overtagelsesdato er på plass, søker du om å få utbetalt lån og tilskudd. Du får informasjon om hvordan du går fram når du får godkjent lånet hos kommunen eller Husbanken.

Du og den som hjelper deg møter selgeren i boligen, ofte er også eiendomsmegleren med. Tiden for overtakelsen står i kontrakten. Det er vanlig å sette av cirka 1,5 time til gjennomgang av en vanlig enebolig. I leiligheter kan det ta kortere tid.  Dere må sjekk alle rom, inkludert boder for å se om det er skade/feil som selger må ordne opp i. Du finner en sjekkliste med gode råd for overtakelse av bolig på huseierne.no.

Ta gjerne med dere en fagkyndig under overtagelsen. Oppdager dere feil og mangler, eller om ferdigattesten/brukstillatelse ikke er gitt, kan du nekte å overta boligen.

Utbygger skal skrive en protokoll over feil og mangler. Protokollen skal inneholde informasjon om hvem som var til stede, om dere overtok boligene eller nekter og om dere tilbakeholdt beløp på grunn av mangler. Gi utbygger frist for å utbedre eventuelle mangler som er avdekket under overtagelsen.

Når du har overtatt bygget begynner klagefristen (reklamasjonsfristen) å løpe. Det er ingen absolutt grense her, men du må reklamere innen rimelig tid etter at du har oppdaget, eller burde ha oppdaget, mangelen. Ikke la det gå månedsvis før du gir beskjed til utbygger. Ved for sen klage kan kravet ditt gå tapt. Får du en skriftlig avtale med utbyggeren, kan dere avtale at du levere en liste over alle mangler på ettårsbefaringen av boligen.

Ettårsbefaring

Ved oppføring og kjøp av ny bolig er det vanlig å gjennomføre en ettårsbefaring. Dette kan begge parter kreve.. Ettårsbefaringen er først og fremst viktig for å avdekke   feil og mangler du har oppdaget etter at du overtok boligen. På ettårsbefaringen går der igjennom boligen på samme måte som da du overtok boligen. Du finner gode råd til forberedelse og gjennomføring av ettårsbefaringen på huseierne.no.