Boliger til personer med utviklingshemming

Etablere borettslag

Å etablere et borettslag er en god løsning hvis du

 • ønsker å eie din egen bolig
 • vil bo sammen med andre
 • ikke finner andre tilbud i boligmarkedet

Andre fordeler med borettslag:

 • Å eie egen bolig og bo med andre kjente er økonomisk og sosialt trygt, og forutsigbart for både beboere og foreldre.
 • Det gir deg større innflytelse over beliggenhet og hvordan boligene skal se ut.
 • Det er gunstige finansieringsløsninger som kan gi deg en god del lavere pris for boligen din enn for en lik bolig i det vanlige boligmarkedet.

To mulige veier til å realisere et borettslag

Alternativ 1: Borettslagsmodellen: Arbeidsgruppen tar kontakt med kommunen for å avklare om kommunen kan stå for

 • byggingen
 • etableringen av borettslaget
 • å selge leilighetene til den enkelte

Fordelen med dette er at kommunen tar ansvar for prosjektet fra planlegging til ferdigstillelse. Da kan prosjektet få både kompensasjon for merverdiavgift og investeringstilskudd, noe som reduserer prisene på boligene betraktelig. Innenfor denne modellen kan arbeidsgruppen engasjere seg i de ulike fasene av prosessen for å sikre medvirkning. En ulempe kan være at arbeidsgruppen og dere som skal bo i boligene kan få mindre innflytelse med prosjektet enn om dere hadde kjørt prosjektet helt i egen regi. I tillegg er dere avhengige av at kommunen prioriterer prosjektet.

I disse opptakene fra Husbankens konferanse om borettslagsmodellen i mai 2023 kan du lære mer og høre om hvordan ulike borettslag har blitt til. 

Alternativ 2: Arbeidsgruppen sørger for hele byggeprosessen selv

Da har dere full kontroll med prosess og utforming. Samtidig krever denne løsningen en betydelig innsats og kompetanse fra arbeidsgruppens side. Selv om denne gruppen styrer hele prosessen, kan det likevel være mye å hente på å invitere til et samarbeid med kommunen tidlig. Et slikt prosjekt kan få kompensasjon for merverdiavgift, men ikke investeringstilskudd. For å kunne søke om investeringstilskudd må kommunen har ansvaret for prosjektet.

Sørg for en tidlig og god start og avklar behov

Uansett hvilken løsning dere velger, er det viktig å starte tidlig. Snakk med andre i samme situasjon. Tenk nøye gjennom hva hvilke ønsker og behov som må på plass for at hver bolig skal bli et trygt og godt hjem. Det kan for eksempel handle om

 • nabolaget og nærhet til aktiviteter, butikk og familien
 • fellesarealer ute og inne, utforming av leilighetene, eventuell tjenestebase

Det dere blir enige om danner grunnlaget for utforming og prosjektbeskrivelsen. Bruk det når dere presenterer planene for kommunen som ansvarlig eller en privat innleid byggherre, dersom arbeidsgruppen selv har prosjektansvaret.

Antall boenheter i bo- og tjenestetilbud

Når kommunen skal etablere nye botilbud for personer med utviklingshemming, står spørsmålet om hvor mange boenheter prosjektet skal inneholde ofte sentralt. Det er et klart politisk mål å unngå store bofellesskap og institusjonsliknende samlokalisering av mange boenheter. Samtidig er en vanlig oppfatning i administrasjon og toppledelse i mange kommuner at store bofellesskap er bra både for de som bor der og for effektiv drift, men stemmer dette? Denne artikkelen går gjennom det vi vet fra forskning: Bo- og tjenestetilbud til personer med utviklingshemming: Hva betyr størrelse?