Boliger til personer med utviklingshemming

Hva har du råd til?

Før du skal kjøpe bolig, er det viktig undersøke hva du klarer å betjene av lån og andre månedlige boutgifter.

Det er ikke sikkert at det koster mer å eie bolig enn å leie. Er du ung ufør har du en brutto uføretrygd som er i overkant av 345 000 kroner i 2023/24. Les mer om justering av satsene for unge uføre (regjeringen.no). Da har du utbetalt cirka 23 200 kroner i måneden. Dette kan i mange tilfeller være tilstrekkelig til å kjøpe egen bolig.

Når kommunen vurderer hva du kan betjene i lån, bruker de et budsjett med satser som er basert på et gjennomsnitt av forbruksutgifter (SIFO-satsene). Det er blant annet lagt inn utgifter til mat, klær og fritidsaktiviteter. I tillegg er det satt av litt penger hver måned til utskifting av for eksempel hvitevarer når det er behov for det. Lån og strøm er ikke inkludert.

Regneeksempel: Hva kan en ung ufør i 20-årene få i startlån?

Vi har utarbeidet et regneeksempel for hva en ung ufør i 20-årene kan få i startlån. Det er kommunen som behandler lånesøknaden som bestemmer hvor mye du kan låne.

Når vi tar utgangspunkt i SIFO-budsjettet ser vi at en ung ufør i 20-årene har omtrent 12 910 kroner til å dekke boutgiftene i en eiet bolig. Regnestykket er slik:

Gjennomsnittlig utbetalt uføretrygd etter skatt 23 203 kr 
Forbruksutgifter (SIFO-satsene, 20-30 år)
- 11 843 kr
Disponibelt til boutgifter
= 11 360 kr
Potensiell effekt av skattefordel*
+ 1 550 kr
Disponibelt til boutgifter medregnet skattefordel
= 12 910 kr

*anslag for skattefradrag basert på rente i 2023

De pengene som i budsjettet kan bli brukt til å dekke boutgiftene, er grunnlaget for hvor mye startlån denne personen kan betjene. Siden SIFO-satsene er standard satser kan det reelle forbruket ofte være lavere enn det som SIFO foreslår. Da øker posten disponibelt til boutgifter, og personen har råd til en dyrere bolig. For å undersøke hva de ulike postene i budsjettet er, kan dere laste ned SIFOs kalkulator for forbruksutgifter på oslomet.no.

I eksempelet under trekker kommunen fra andre faste boutgifter, som blant annet kommunale avgifter, eiendomsskatt, innboforsikring og strøm. Her vurderer kommunen at de faste utgiftene som ikke er knyttet til lånet, blir på 5 000 kroner i måneden. Dersom disse utgiftene er høyere, for eksempel ved kjøp av en borettslagsleilighet med høy husleie, blir det mulige lånebeløpet redusert. I regneeksempelet står det igjen 7 910 kroner i måneden til å betjene renter og avdrag på et lån.

I regneeksempelet bruker kommunen hele handlingsrommet til startlånet. Det betyr at de bruker 10 års fastrente og en løpetid på 50 år. Fastrente gir forutsigbarhet i økonomien og kommunen anbefaler derfor ofte fastrente. Den lange nedbetalingstiden gir lave månedlige utgifter. Dette vil gjøre det lettere å få råd til egen bolig på tross av høye boligpriser og liten eller ingen egenkapital. Kommunen tilbyr også startlån med flytende rente, i valget mellom fast og flytende rente er det klokt å spørre kommunen om råd.

For renter betalt på et lån blir det gitt et fratrekk på skatten tilsvarende 22 prosent av det som blir betalt inn årlig. Ved å legge til skattefradraget øker den månedlige summen som kan brukes til å betale på et lån.

Med uføretrygden til en ung ufør, faste utgifter fra SIFO-budsjettet, faste boutgifter og skattefradrag er det mulig å betjene et lån som vist i regnestykket under. Denne summen omfatter også eventuelle kostnader ved kjøpet om boligen blir fullfinansiert med startlån.

Regnestykket er slik, med fastrente* (10 år) og 50 års nedbetaling:

Disponibelt
12 910 kr
Faste kostnader
- 5 000 kr
Disponibelt til lån
7 910 kr
Fastrente*
4,050 %
Nedbetalingstid 50 år
Mulig lånebeløp 2 021 700 kr

*rente per april 2024

Tilskudd til etablering

Noen kommuner tilbyr et tilskudd sammen med startlånet. Med egenkapital eller tilskudd til etablering kan du kjøpe en dyrere bolig, eller få lavere månedlige låneutgifter på grunn av mindre lån. Tilskuddet søker du sammen med startlån.

Kjøper du leilighet i et borettslag, oppført av kommunen (ofte i samarbeid med en foreldregruppe) vil salgsprisen bli vesentlig lavere enn markedsprisen på grunn av statlige tilskudd (investeringstilskudd og/eller momskompensasjon).  

Lån fra Husbanken

I noen tilfeller kan det være mer aktuelt med lån fra Husbanken enn et startlån. Det kan være aktuelt om dere skal utbedre eksisterende bolig eller bygge en livsløpsbolig eller en miljøvennlig bolig.

Vurderer du dette lånet, kan dere bruke lånekalkulatoren for å få en indikasjon på hvor stort boliglån du kan få. Fordi løpetiden på lånet er inntil 20 år kortere enn på startlånet, vil lånebeløpet ofte bli lavere enn med startlån, selv om inntekt er den samme.

Endringshistorikk
Beløp og renter i tekst og regneeksempler er oppdaterte.