Boliger til personer med utviklingshemming

Kommunen etablerer borettslag

Arbeidsgruppa som skal hjelpe dere som har utviklingshemming, tar kontakt med kommunen for å høre om de er villige til å etablere et borettslag for dere. Et borettslag er et godt valg når du ønsker å eie din egen bolig. Det er viktig at arbeidsgruppa kontakter kommunen så tidlig som mulig.

Om du, og de andre som skal bo i borettslaget, har råd til å kjøpe boligene, må avklares før byggearbeidet kan starte. Dette er viktig fordi loven krever at minst 70 prosent av boligene må eies av andre enn kommunen, jamfør § 4-2 og § 4-3 i borettslagsloven.

Hvis kommunen er positiv, er det lurt at dere velger en eller to representanter som følger opp prosjektet og er bindeleddet mellom dere og kommunen. Kommunen bør også velge en kontaktperson som har ansvar for å drive hele prosessen i samarbeid med arbeidsgruppa.

Dette sørger kommunen for

Når kommunen bygger, er det de som eier og leder prosjektet. Det innebærer at de sørger for

  • tidlig dialog med Husbanken for å få vurdert prosjektet i henhold til retningslinjer for investeringstilskudd og krav til omsorgsstandard.
  • finansiering under byggeperioden
  • kontakt med arkitekt, utbygger med flere
  • alt av dokumentasjon, godkjennelser og det juridiske blant annet når det gjelder forkjøpsrett og prisregulering i vedtektene
  • å stifte borettslaget
  • framdrift, endringer, frister og ferdigstillelse

Kommunen søker Husbanken om investeringstilskudd og Skatteetaten om kompensasjon for merverdiavgift. Dette vil redusere kjøpesummen med om lag 50 prosent av det det koster å bygge boligene. Til slutt selger kommunen boligene til dere.

Lær mer i dette eksempelet fra Smibakken borettslag

Pristak på boligen når du selger videre

Når du kjøper en leilighet i et borettslag som kommunen har etablert og finansiert med investeringstilskudd, er det spesielle krav til hvordan vedtektene er utformet. Kommunen skal blant annet ha 30 års tildelingsrett og forkjøpsrett til boligen. Det vil også være begrensninger til videresalg og hvem som skal kunne flytte dit. Du som beboer kan ikke selge boligen din uten samtykke fra kommunen. Du kan ikke selge boligen til markedspris, men den vil være underlagt en prisklausul, for eksempel konsumprisindeksen.

Når du skal kjøpe en bolig i et borettslag, må du betale et bestemt pengebeløp i innskudd. Innskuddet/pengebeløpet kan du skaffe ved

  • å bruke oppsparte penger
  • ta opp boliglån i privat bank
  • søke startlån i kommunen
  • en kombinasjon av alle disse.

Du kan også søke tilskudd til etablering fra kommunen for å få penger til innskuddet. Men det er ikke alle kommuner setter av midler til dette tilskuddet. Hør med den kommunen du bo i om det er mulig å søke om tilskudd.

Kommunen vurderer økonomien til hver enkelt beboer individuelt. Fellesgjelden i borettslaget vil som regel være finansiert med lån fra Husbanken som du nedbetaler gjennom husleie du betaler hver måned.

Startlånet kan dekke hele innskuddet, og det er ikke krav til at du har spart penger til egenkapital. Det er kommunen som behandler søknaden om startlån og avgjør hvor stort lån du få. Kommunen må være sikker på at du har penger til å betale tilbake lån. Lånet blir utbetalt når kjøpekontrakt er underskrevet.

Les mer om startlån

Du kan søke kommunen om tilskudd hvis det er nødvendig for at du skal klare å kjøpe boligen. Kommunen vurderer om du kan få tilskudd når du søker om startlån. Tilskuddet er for personer med langvarig lav inntekt. Tilskuddet blir gitt ut fra tilgjengelige midler som kommunen har avsatt til formålet.

Les mer om tilskudd

Slik etableres et borettslag i samarbeid med kommunen

Infografikk som illustrerer prosessen med å danne borettslag