Tilskudd fra kommunen

Har du havnet i en økonomisk vanskelig situasjon og sliter med å skaffe deg bolig eller beholde den du har? Sjekk om kommunen kan hjelpe deg med tilskudd.

Kommunen kan tilby tilskudd til å kjøpe bolig der startlån alene ikke strekker til.

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne, og behov for å bygge om boligen? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. Finansieringen kan bestå av startlån og/eller tilskudd.

Du kan også søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført av for eksempel arkitekt i forkant av en eventuell ombygging.

NB: Ikke alle kommuner tilbyr tilskudd.

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne, og behov for å bygge om boligen for å bli boende? Da kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt. Tilskuddet kan dekke kostnader til faglig bistand til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt eller annen fagkyndig.

Prosjekteringen skal

 • gi forslag til tiltak som skal øke tilgjengeligheten i boligen
 • finne gode løsninger til nøkterne kostnader.

Prosjekteringen skal kartlegge 

 • muligheter og avgrensninger i boligen
 • uteområde og tilkomst
 • tilgjengelighet inne
 • arealbehov
 • innredning og fungerende tilstand

Kommunen må vurdere om du har økonomi til å finansiere tilpassingen selv, eller om det er behov for lån og/eller tilskudd fra kommunen.

Det er opp til kommunen å vurdere hvem som skal få og hvor mye.

infoSøknadskjema ligger hos kommunen. 

Husstander, enkeltpersoner og eldre med nedsatt funksjonsevne som har behov for å tilpasse boligen sin for å kunne bli boende i boligen over tid, kan søke tilskudd.

Det er kommunene som tildeler tilskudd. Størrelsen på tilskuddet kommer an på tilgjengelige midler i kommunen, samt en helhetsvurdering av økonomi, behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Hva omfatter tilskuddet?

Tilskuddet kan omfatte enkle tiltak til større ombygginger. For eksempel:

 • Utvendig terrengarbeid der det er behov for tilgjengelighet.
 • Påbygging/ombygging for å få alle nødvendige rom på ett plan.
 • Utvide døråpninger/rom/korridorer og bytte dører, inkludert branndør.
 • Fjerne terskler og terskelplater.
 • Installere eller tilrettelegge for velferdsteknologi.
 • Annet arbeid som er nødvendig for at personer med nedsatt funksjonsevne kan fortsette å bo hjemme.

Søknad 

Du kan velge om du bare vil søke tilskudd eller om du samtidig vil søke startlån. Søknaden sender du elektronisk til din kommune.

Du kan også kombinere tilskudd til tilpassing hos kommunen og lån fra Husbanken til oppgradering.

Dersom du på grunn av betalingsproblemer har vanskeligheter med å beholde boligen, kan kommunen gi deg økonomisk veiledning og kanskje også støtte til refinansiering av boliggjeld. Ta kontakt med kommunen din for å undersøke mulighetene dine. 

Kommunene kan tilby tilskudd til å kjøpe bolig, der startlån alene ikke er tilstrekkelig.

Barnefamilier og andre i en økonomisk vanskelig situasjon med lav og/eller usikker inntekt kan få tilbud om tilskudd. Personer som står i fare for å miste boligen gjennom tvangssalg kan også få tilskudd til å refinansiere lånet, slik at de kan beholde boligen sin.

Personer med langvarige økonomiske problemer blir prioritert. Størrelsen på tilskuddet gis ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Kommunen vurderer om du kan få tilskudd gjennom søknaden din for startlån.

Les mer om startlån