Boliger til personer med utviklingshemming

Hva har du krav på?

I Norge er det et mål at alle skal ha en god bolig i et godt bomiljø, og at man kan eie egen bolig. Boligpolitikken er forankret i strategier, lover og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (fn.no). Personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne velge hvor du skal bo, og med hvem, akkurat som alle andre.

Norge har forpliktet seg til å følge FN-konvensjonen, som slår fast at alle mennesker har rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet.

Lettlest og forkortet utgave av FN-konvensjonen (PDF) 

Kommunen du bor i skal

 • sørge for at du får nødvendig hjelp hjemme
 • ha et tilbud om tilrettelagt bolig for deg hvis du trenger det
 • gi deg hjelp så du kan komme deg ut og ikke føle deg ensom.

Dette skal gjøre det mulig å bo godt og trygt og delta i de aktiviteter du ønsker å være med på.

Regjeringen har sagt at FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal tas inn i norsk lov. Det betyr at konvensjonen vil gjelde direkte som norsk lov. Regjeringen har bestilt en juridisk vurdering for å finne ut hvordan dette bør skje. De skal også vurdere hvordan dette skal tas inn i menneskerettsloven.

Lovene som gir deg rettigheter

I Norge er det flere lover som gir deg rettigheter når det gjelder bolig. De som sier mest om dine rettigheter er:

Sosialtjenesteloven (lovdata.no)

Helse- og omsorgstjenesteloven (lovdata.no)

Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet (lovdata.no)

Det viktigste innholdet i lovene

Kommunen skal hjelpe vanskeligstilte personer med å skaffe og behold egen bolig, se sosialtjenesteloven § 15 (lovdata.no).

Loven sier at kommunen må sørge for at planlegging av mange nok boliger for vanskeligstilte blir tatt med i de kommunale planene. De skal sørge for at alle aktuelle kommunale avdelingene arbeider sammen. NAV-kontoret skal også delta.

Kommunen skal også gi den som er vanskeligstilte råd, veiledning og hjelpe med å legge til rette ved behov. I noen tilfeller må kommunen engasjere seg enda mer for å skaffe bolig til vanskeligstilte. Det er likevel ikke et krav om at denne hjelpen skal gi den vanskeligstilte en bolig.

Kommunen skal ha et tilbud om bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester, se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a (lovdata.no). Du har krav på en sykehjemsplass, eller bolig med heldøgns tjenester, hvis dette er det eneste som kan gi deg nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenesten, se pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e (lovdata.no).

Det er ditt behov for helsehjelp som bestemmer om du har rett til å få tildelt en bolig med heldøgns tjenester, ikke at du trenger en bolig.

Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet (lovdata.no) trådte i kraft 1. juli 2023. Den er ment å gjøre det klarere, og til dels utvide, kommunens ansvar for boligsosiale tiltak. Enkelte plikter er videreført, som for eksempel kommunenes ansvar for å være med å hjelpe deg som vanskeligstilte på boligmarkedet. Loven er også tydelig på kommunens plikt til å ta med det boligsosial i sine planer. Kommunene må utarbeide en oversikt over behovet for ordinære og tilpassede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Denne oversikten skal de bruke i kommunens planarbeid. Loven inneholder en overgangsbestemmelse som gir kommunene inntil fire år på å oppfylle de skjerpede kravene til planstrategi og kommuneplan.

Når noen ber om hjelp fra kommunen, for eksempel ved søknad, skal kommunen ta stilling til om personen er vanskeligstilt på boligmarkedet. En avgjørelse om å gi eller avslå hjelp, er et enkeltvedtak. Hvis kommunen avgjør at du skal få hjelp etter dine behov, skal de beskrive hovedinnholdet i hjelpen du får i vedtaket de sender deg. Er du ikke enig i det kommunene har vedtatt, kan du klage. Klagen sender du til Statsforvalteren.

Loven gir deg ikke rett til bolig, men sier at kommunen må gi deg hjelp etter dine behov hvis du er vanskeligstilt på boligmarkedet. Hjelpen kan blant annet gå ut på å gi råd og veiledning om

 • økonomi
 • hvordan bo og klare deg selv
 • statlige og kommunale tjenestetilbud
 • andre forhold av betydning for bosituasjonen.

Videre sier loven at kommunen også kan gi praktisk bistand. Det kan være hjelp

 • til å søke støtte-, låne- og tilskuddsordninger
 • til å søke om kommunalt disponert bolig
 • i en konkret kjøps- eller leieprosess
 • til å forebygge utkastelse.

Plikten gjelder også hjelp til å skaffe boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonsnedsettelser eller av andre årsaker, se lovens § 6 (lovdata.no).