Boliger til personer med utviklingshemming

Hva slags bolig ønsker du deg?

En god bolig gir trivsel og mestring i hverdagen. Den skal passe til dine behov og ditt funksjonsnivå, og den skal ha god standard og gode kvaliteter.

Målet er at du skal kunne velge boligløsning ut fra dine ønsker, økonomi og familiesituasjon. I tillegg kan behovet for tjenester fra kommunen påvirke valget ditt. Det kan være nyttig å be om hjelp og støtte hos dine nærmeste når du skal bestemme deg for hvordan du vil bo.

Ligger boligen i et godt bomiljø, vil det kunne øke trivselen din og gjøre det enklere å bli en del av lokalsamfunnet.

Kanskje opplever du at det eksisterende tilbudet av boliger for utviklingshemmede ikke passer for deg. Eller syns du det ikke er gode nok valgmuligheter, særlig hvis du også har behov for tjenester fra kommunen? Da kan en løsning være å bygge egne boliger, gjerne sammen med andre.

Hva er en god bolig i et godt bomiljø?

Hva som er en god bolig, vil variere fra person til person. Vi tror likevel det er noen felles kvalitetskrav som er viktige, og som du bør ta med deg i din vurdering når du skal lete etter den boligen som er best for deg.

Fordelen med leie er at du ikke har ansvar for å ta vare på boligen. Leieboligen er ofte en del av et bofellesskap med fellesareal, tjenestebase og døgnbemanning. I noen tilfeller kan du bli med i et nytt kommunalt utleieboligprosjekt, og ha mulighet til å påvirke utformingen av boligene og fellesarealet.

Ulempen ved å leie kan være at du ikke er sikret å bo i leiligheten så lenge du selv ønsker det. Kommunen kan flytte deg til andre boliger, dersom kommunens behov endrer seg. Husleieloven gir imidlertid rettigheter, slik at kommunen ikke uten videre kan flytte deg.

Eier du boligen, er det du som bestemmer over den. Du kan innrede den etter eget ønske, og du kan selge den. Ofte kan du også velge hvor boligen skal ligge.

Dersom du, sammen med dine pårørende, ønsker å forme boligen helt fra grunnen av, kan dere i samarbeid med andre familier sette i gang en prosess for å bygge og etablere et borettslag.

Når du eier en bolig, har du et større ansvar enn når du leier. Du må for eksempel dekke utgifter til utvendig vedlikehold, husleie (borettslag) og renter og avdrag på lån. Når du kjøper en brukt eller ny bolig, må du skaffe finansiering. Velger du å bygge sammen med andre, er det en stor jobb å lede byggearbeidet. I noen tilfeller kan kommunen påta seg å lede byggearbeidet, etablere borettslaget og å selge andeler til den enkelte beboer.

Velger dere å bygge et borettslag til personer med utviklingshemming, kan dere få tilskudd fra Husbanken. Det betyr at innskuddet som den som kjøper boligen må betale mye lavere enn normalt. Det kan også bety at boligene ikke kan selges til markedspris (prisklausulering).

En bogruppe (samlokaliserte boliger) bør ikke være større enn at du føler deg trygg og får dekket ditt behovet for sosialt samvær. Husbanken har anbefalt en øvre grense på 8 boliger.

Bolig med tilrettelagte tjenester i et vanlig bomiljø

Dette handler om at du som har behov for tilrettelagte tjenester skal bo i en vanlig bolig i et vanlig bomiljø. Du skal kunne leve et selvstendig liv og ha muligheter til å delta i samfunnet, basert på dine egne ferdigheter, ønsker og muligheter. Det er særlig to ting du, og de som hjelper deg, bør være oppmerksomme på når du skal etablere deg i egen bolig:

  • Institusjonsliknende preg: Institusjonspreget øker gjerne med antall boliger. Det kan også oppstå ved at boligene er utformet og dimensjonert for noe annet enn vanlige boliger. Både arkitektur, atkomstarealer og parkeringsplasser kan være med å gi dette preget. Det kan også ha med hvordan tjenesteytingen er tilpasset boløsningen. 
  • Lokalisering: Det er viktig at boligene er lokalisert i et ordinært bolig-/bymiljø. Nærhet til butikker, kino og andre kulturtilbud, kaféer og liknende er viktig for at det skal bli enklest mulig å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. Det er viktig at boligene ikke blir en del av kommunens generelle omsorgstilbud, der personer med andre behov blir tilbudt bolig i bogruppen.

Her kan du lese om hva forskningen sier om størrelse på bofelleskap for mennesker med utviklingshemming

Bofellesskap eller bo for deg selv

Du må vurdere om det er best å bo i et bofellesskap eller en separat bolig. Boligen kan godt være i nærheten av slekt og venner, uten at den er en del av et bofellesskap.

Kommunen kan ofte tilby deg en utleiebolig i et bofellesskap. Bofellesskap kan dere også organisere privat gjennom borettslag eller sameie. Disse kan dere etablere privat, gjerne drevet av foreldre, eller ved at kommunen står for bygging, etablering av borettslag og salg av boligene til beboerne. Disse boligene vil ofte ha visse begrensninger heftet ved seg, som for eksempel en prisklausulering.

I et bofellesskap vil det som regel være et fellesareal og en tjenestebase. Fellesareal skal legge til rette for

  • sosialt samvær
  • aktiviteter
  • hobbyer
  • felles måltider med mer

Fellesarealet kan også være et uterom som blir en møteplass for nabolaget. Fellesarealet bør bli plassert slik at det blir frivillig å oppsøke det. Det bør ikke plasseres slik at dere må passere det på vei til egen leilighet.

En tjenestebase er ofte plassert i nærheten av, eller i tilknytning til, boliger som er tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Tjenestebasen er et planlagt areal med nødvendig plass for de som skal gi hjelp til de beboerne som trenger det. Hvor og hvordan tjenestebasen blir plassert og utformet, er viktig for at de som bor der både skal føle seg trygge og ha et privatliv. I tillegg skal tjenestebasen legge til rette for effektiv og god tjenesteyting.

Ønsker du å bo for deg selv, uten å være del av et bofellesskap, kan du kjøpe en brukt eller ny bolig i det vanlige boligmarkedet. I kommuner med et velutviklet boligmarked og et godt tilbud av sentrumsnære leiligheter, er det gode muligheter til å finne en passende bolig. I typiske distriktskommuner kan dette være vanskeligere. Finner du ikke en bolig som passer, kan løsningen være at du og dine pårørende står for bygging av en bolig selv. Det kan for eksempel være aktuelt hvis familien har en tomt og man ønsker å bo i nærheten av dem.