Kan du få bostøtte?

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Bostøtten blir beregnet hver måned på grunnlag av inntektene og boutgiftene dine.

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er.

Mer om bostøtte

Du kan ha rett til bostøtte hvis du er

 • over 18 år og ikke i førstegangstjenesten
 • under 18 år og har barn

Er du eller andre i husstanden student/elev?

Boligen din må være godkjent til boligformål og ha 

 • egen inngang
 • eget bad og toalett
 • kjøkkenløsning
 • mulighet for hvile

Les mer om hva som er en godkjent bolig

Bor du i bokollektiv?

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er.

Hvor mye bostøtte du kan få, er avhengig av inntektene og boutgiftene dine. Med bostøttekalkulatoren kan du sjekke om du kan få bostøtte. 

Bostøttekalkulator

Les mer om hvordan bostøtten blir beregnet

Det enkleste for deg er å søke elektronisk. Da henter vi en del opplysninger fra andre offentlige registre. Du slipper å fylle ut all informasjon i søknaden selv, og det blir enklere for deg å søke. Logg inn med elektronisk ID for å søke. 

Søk bostøtte

Mangler du elektronisk ID eller trenger du søknadsskjema på papir? Les mer om e-ID og finn søknadsskjema.

 • Du har for høy inntekt
 • Du har ikke meldt flytting til Folkeregisteret
 • Søknaden mangler dokumentasjon eller opplysninger
 • Du eller andre i husstanden er ikke støtteberettiget
 • Boligen din tilfredsstiller ikke kravene

Kommunen mottar søknaden din

Har du søkt elektronisk, får kommunen tilgang til søknaden i Husbankens bostøttesystem. Kommunen sjekker da opplysningene du har gitt, og kontrollerer at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon. Leverer du søknaden på papir, er det saksbehandler i kommunen som registrerer søknaden din i systemet.

Husbanken innhenter opplysninger om deg fra offentlige registre

Hver måned fatter Husbanken vedtak. Før vi fatter vedtak, innhenter vi opplysninger fra blant annet Folkeregisteret, NAV, Skatteetaten og Lånekassen. Her kan du lese mer om hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Søknaden din blir behandlet — du får vedtak

Du får svar på søknaden og eventuelt utbetaling den 20. neste måned. Er den 20. i en helg eller er en helligdag, blir bostøtten utbetalt fredagen før. 

Får du innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke på nytt

Vi viderefører automatisk søknader som får positivt vedtak. Hva du mottar i bostøtte per måned, er avhengig av inntektene dine i søknadsmåneden. Har du variabel inntekt, vil bostøtten også variere.

Bostøtten kan bli beregnet på nytt

Hvis arbeidsgiver, NAV eller andre korrigerer inntekten de har rapportert inn til Skatteetaten én eller flere måneder, beregner vi automatisk bostøtten din på nytt for aktuelle måneder. Vi utbetaler hvis du har fått for lite bostøtte, og krever tilbake hvis du har fått for mye.

Du har plikt til å melde fra om endringer

Du har plikt til å sette deg inn i vedtaket ditt og melde fra hvis det skjer endringer som har betydning for beregningen av bostøtten.

Det blir gjort et etteroppgjør hvert år

Når skatteoppgjøret for inneværende år er klart, blir det gjort en etterkontroll. Hvis det er brukt andre opplysninger om næringsinntekt, kapitalinntekt, utenlandsinntekt eller formue i beregningen av bostøtte enn det skatteoppgjøret viser, beregner vi bostøtten på nytt. Vi utbetaler hvis du fått for lite bostøtte, og krever tilbake hvis du har fått for mye.

Som verge eller fullmektig for en søker, må du sende fullmakten til bostøttekontoret i den kommunen/bydelen søkeren bor i. Les mer om hvordan du søker om bostøtte som verge eller fullmektig.

Du må melde fra hvis det skjer endringer i opplysningene du har oppgitt i søknaden din. Hvis du flytter, må du sende inn ny søknad.

Dette må du melde i fra om: 

 • Noen flytter ut eller inn i boligen din
 • Endringer i nærings-, kapital- eller utenlandsinntekter
 • Endringer i netto formue
 • Endringer i boutgifter
 • Noen i husstanden blir student
 • Noen i husstanden begynner eller avslutter førstegangstjeneste
 • Nytt kontonummer

Når skatteoppgjøret for inneværende år er klart, blir det gjort et etteroppgjør. Vi innhenter da opplysninger fra Skatteetaten om de faktiske meldepliktige inntektene dine og netto formuen i år og kontrollerer om du fikk utbetalt riktig bostøtte. Har du fått for lite bostøtte får du en etterbetaling, og har du fått for mye må du betale tilbake. Dette kaller vi et etteroppgjør.

Uføre som mottok bostøtte i desember 2014, er med i en overgangsordning og får et trekk i inntekten før bostøtten blir beregnet.

Les mer om overgangsordningen

Ofte stilte spørsmål

I beregningen av bostøtte bruker vi de faktiske inntektene du/dere har i måneden dere søker bostøtte for. Hver måned innhenter vi brutto månedlige inntekter fra Skatteetaten for alle over 18 år i husstanden. Dette er inntekter som arbeidsgivere, NAV og andre har rapportert at dere fikk utbetalt i søknadsmåneden. Vi innhenter brutto inntekter, det vil si inntekter før skatt. Feriepenger er skattepliktig inntekt, og blir også tatt med.

Etterbetalinger regnes som inntekt i den måneden de blir utbetalt. Det gjelder uavhengig av når ytelsene ble opptjent. Det er unntak for etterbetalinger som blir utbetalt til NAV eller kommunen (refusjon) og etterbetalinger som følge av feil praktisering av EØS-regelverket i NAV.

Har du næringsinntekter, kapitalinntekter eller utenlandsinntekter i inneværende år, blir disse inntektene fordelt på 12 måneder og lagt til de månedlige inntektene. Det er kun kapitalinntekter over 6 205 kroner som blir tatt med som inntekt.

Har du netto formue over et gitt fribeløp, blir 65 prosent av resterende formue lagt til som formuestillegg. Formuestillegg blir fordelt på 12 måneder og lagt til de månedlige inntektene. Hvis du bor i leid bolig, er fribeløpet 310 208 kroner fra juni 2023. Bor du i en bolig du selv eier, er fribeløpet formuesverdi av egen bolig, begrenset oppad til 651 436 kroner.

Disse ytelsene er ikke inntekt:

 • Barnebidrag
 • Barnetrygd
 • Kontantstøtte
 • Tiltakspenger
 • Inntekter og formue for barn under 18 år
 • Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon
 • Stønad til barnetilsyn
 • Grunn og hjelpestønad
 • Sosialhjelp
 • Skattepenger
 • Forskudd på dagpenger

Les mer om inntekter i beregning av bostøtte

Leid bolig: 

 • husleie

Eid bolig med felleskostnader - borettslag/sameie/ aksje: 

 • felleskostnader
 • låneutgifter til kjøp av boligen

Eid bolig uten felleskostnader - enebolig:

 • låneutgifter til kjøp av boligen
 • kommunale avgifter
 • festeavgift
 • eiendomsskatt
 • fastsatt beløp for driftsutgifter

For alders-, uføre- eller etterlattepensjonister som ikke betaler oppvarming gjennom husleien, inngår i tillegg utgifter til oppvarming med 6 791 kroner per år.  

Det er en øvre grense for hvor høye boutgifter som blir tatt med i beregningen. Hvis du har svært høye boutgifter, bruker vi den øvre grensen. 

Trenger du hjelp til å søke, må du kontakte kommunen du bor i. Du finner kontaktinformasjon hvis du logger inn på Min bostøtte. Du finner også informasjon på kommunens nettsider.

Hvis du søker økonomisk sosialhjelp til å dekke boutgiftene dine, vil kommunen som regel kreve at du søker bostøtte. Har du rett til bostøtte, vil kommunen trekke fra bostøtten i utmålingen av sosialhjelp. Kommunen kan også utbetale full sosialhjelp, og få bostøtten utbetalt til kommunen. 

Vær oppmerksom på at selv om bostøtten blir utbetalt til kommunen, så er det du som må passe på at vi har riktige opplysninger. 

Du kan ha rett til bostøtte i måneder du har lav inntekt. Får du avslag én måned på grunn av for høye inntekter, blir søknaden din automatisk videreført. Du får nytt vedtak hver måned. Etter tre avslag, må du søke på nytt.

Det kan være vanskelig å anslå næringsinntekter, men du må likevel prøve basert på det du har tjent hittil og din månedlige inntekt i dag. Vær oppmerksom på at hvis næringsinntektene viser seg å bli høyere enn du har anslått, kan det føre til at du må betale tilbake bostøtte du får. 

Husk også å melde fra straks inntektene øker.

Dagpenger og AAP blir utbetalt hver 14. dag. I noen måneder vil du derfor få 3 utbetalinger. I de månedene kan du få avslag eller mindre bostøtte på grunn av for høy inntekt. Søknaden din blir da automatisk videreført til neste måned.