Om studenter, elever og lærlinger

Studenter, elever og lærlinger med rett til lån eller stipend fra Lånekassen, har som hovedregel ikke rett til bostøtte. Det gjelder også hvis du bor sammen med en student/elev.

Hva er en student?

En student er en student/elev/lærling over 18 år som deltar i en godkjent utdanning med rett til lån eller stipend fra Lånekassen.

Studenter/elever med rett til ytelser fra Lånekassen, har ikke har ikke rett til bostøtte selv om de lar være å søke ytelser fra Lånekassen. Studenter som har fått avslag på utdanningsstøtte fra Lånekassen, kan søke om bostøtte.   

Studenter som skal fortsette å studere til høsten, regnes som student også i sommermånedene.

Ta kontakt med kommunen om du har spørsmål om studenter.

Har du fått avslag på bostøtte på grunn av student i husstanden?

Du kan klage hvis det er brukt feil opplysninger om studentstatus i vedtaket ditt, eller hvis du mener at du/dere er omfattet av en av unntaksreglene nedenfor. Les mer om å klage på vedtak.

Unntaksregler for studenter, elever og lærlinger

Hvis studenten/eleven bor i en husstand med barn under 18 år, kan du ha rett til bostøtte. Det gjelder selv om studenten/eleven mottar lån eller stipend fra Lånekassen.

Er du forelder og bor sammen med barn over 18 år som studerer, kan du ha rett til bostøtte.

Bor ikke studenten hjemme? Se mer informasjon under.

Studenter/elever som mottar arbeidskvalifiseringspenger (AAP), kvalifiseringsstønad, introduksjonsstønad, uføretrygd eller supplerende stønad til ufør flyktning, kan ha rett til bostøtte. Det gjelder selv om studenten/eleven mottar ytelser fra Lånekassen. Opplysninger om stønad eller trygd blir innhentet automatisk.

Hvis eleven går i grunnskolen (1-10 klasse), kan du ha rett til bostøtte. Grunnskole blir regnet som et arbeidsrettet tiltak, og gir rett til bostøtte selv om eleven mottar lån eller stipend fra Lånekassen.

Hvis eleven/lærlingen begynte i videregående utdanning i året han/hun fylte 25 år eller senere, kan du ha rett til bostøtte. Dette unntaket gjelder elever som har "voksenrett" til utdanning.

NB! Elever/lærlinger med "ungdomsrett" er ikke omfattet av unntaket. Det gjelder selv om eleven/lærlingen er over 25 år. Ungdomsrett er en lovfestet rett til videregående utdanning fram til året eleven fyller 24 år.

Er utdanningen din et arbeidsrettet tiltak i samarbeids med NAV/kommunen, kan du har rett til bostøtte. Hvis eleven/studenten ikke mottar kvalifiseringsstønad, arbeidsavklaringspenger, introduksjonsstønad eller uføretrygd, må du dokumentere at utdanningen er et arbeidsrettet tiltak. 

Borteboende studenter/elever skal ikke være med i søknaden om bostøtte. Hvis studenten/eleven melder flytting til Folkeregisteret, kan du søke elektronisk når flyttingen er registrert.

Hvis studenten fremdeles har tilknytning til hjemmet og derfor ikke melder flytting til Folkeregisteret, må du søke på papir. Du må legge ved opplysninger om hvem i husstanden som er borteboende student/elev. Du må også dokumentere hvor studenten/eleven er bosatt. Dokumentasjon kan være leiekontrakt på studiestedet.

Husk å melde fra når studenten/eleven flytter hjem igjen.