Om studenter, elever og lærlinger

Studenter, elever og lærlinger med rett til lån eller stipend fra Lånekassen, har ikke rett til bostøtte. Det gjelder også hvis du bor sammen med en student/elev. 

Hva er en student?

En student er en student / elev / lærling over 18 år som deltar i en godkjent utdanning med rett til lån eller stipend fra Lånekassen.

Studenter/elever med rett til ytelser fra Lånekassen, har ikke har ikke rett til bostøtte selv om de lar være å søke ytelser fra Lånekassen. Studenter som har fått avslag på utdanningsstøtte fra Lånekassen, kan søke om bostøtte.   

Studenter som skal fortsette å studere til høsten, regnes som student også i sommermånedene.

Unntaksregler for studenter / elever / lærlinger

Disse studentene er omfattet av unntaksregler og kan motta bostøtte:

  • Studenten/eleven bor sammen med barn under 18 år
  • Søker er forelder og bor sammen med barn over 18 år som studerer
  • Studenten/eleven mottar uføretrygd, AAP, introduksjonsstønad, uføretrygd eller kvalifiseringsstønad
  • Eleven går i grunnskoleutdanning 
  • Eleven/lærlingen startet videregående opplæring i året de fylte 25 år eller senere* 
  • Studenten/eleven/lærlingen deltar i et arbeidsrettet tiltak etter avtale med NAV / kommunen

* Elever/lærlinger med "ungdomsrett" er ikke omfattet av dette unntaket. Dette gjelder selv om eleven/lærlingen er over 25 år. Ungdomsrett er en lovfestet rett til videregående utdanning fram til året eleven fyller 24 år. 

Studenter/elever som ikke bor hjemme

Borteboende studenter/elever skal ikke være med i søknaden om bostøtte. Hvis studenten/eleven melder flytting til folkeregisteret, kan du søke elektronisk når flyttingen er registrert.

Hvis studenten fremdeles har tilknytning til hjemmet og derfor ikke melder flytting til folkeregisteret, må du søke på papir. Du må legge ved opplysninger om hvem i husstanden som er borteboende student/elev. Du må også dokumentere hvor studenten/eleven er bosatt. Dokumentasjon kan være leiekontrakt på studiestedet.

Ta kontakt med kommunen om du har spørsmål om studenter!