Inntektsgrunnlaget

Vi bruker brutto inntekter (før skatt) i den måneden du søker bostøtte for. Noen av inntektene henter vi automatisk, mens andre må du selv oppgi.

Disse inntektene er med i inntektsgrunnlaget:

 • Brutto skattepliktige inntekter utbetalt i søknadsmåneden
 • Kapitalinntekter over 5 607 kr i år (per person)
 • Næringsinntekter i år
 • Inntekter fra utlandet i år
 • Månedlige inntekter fra skattefri utleie
 • Formuestillegg

Disse inntektene er ikke med i inntekstgrunnlaget:

 • Inntekter og formue for barn under 18 år
 • Barnetrygd
 • Barnebidrag
 • Kontantstøtte
 • Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon
 • Stønad til barnetilsyn
 • Grunn og hjelpestønad
 • Sosialhjelp
 • Skattepenger

Inntekter ubetalt av arbeidsgivere, NAV eller andre, innhentes hver måned fra Skatteetaten. Andre inntekter og netto formue må du oppgi selv. Hvis du ikke oppgir noe, bruker vi opplysninger fra siste tilgjengelige skatteoppgjør. Årsinntektene blir omregnet til månedsbeløp.

Hva er månedlige inntekter?

Hver måned rapporterer arbeidsgivere, NAV og andre inn brutto inntekter de har utbetalt i måneden før, til Skatteetaten. Husbanken innhenter og bruker opplysningene i fastsettelsen av inntektsgrunnlaget. Inntekter som blir rapportert inn er for eksempel lønn, trygd, stønader, pensjoner, etterbetalinger og feriepenger. 

Hva er kapitalinntekter?

Kapitalinntekter er for eksempel renteinntekter, avkastning av aksjer eller fond, overskudd fra utleie eller salg av bolig. Kun kapitalinntekter over 5 607 kroner per person blir tatt med som inntekt. 

Hva er næringsinntekter?

 Personinntekt fra næringsvirksomhet blir regnet som inntekt. Næringsinntekten blir fordelt over 12 måneder.

Hva er inntekter fra utlandet?

Inntekter fra utlandet er lønn, pensjon og annet fra utlandet, uavhengig av hvor du skatter for inntektene. Utenlandsinntekter blir fordelt over 12 måneder.

Netto formue og formuestillegg

Hvis du har høy netto formue, kan du få et formuestillegg lagt til inntekten din. Netto formue er brutto formue minus gjeld. Brutto formue kan være bankinnskudd, formuesverdi bolig eller annen eiendom, verdien av bil, aksjer og annet. Gjeld kan være boliglån, studielån eller annen gjeld. Har du (eller annen forelder) høy formue fordi du skatter for barn med formue, kan du be om at vi trekker ut barnets formue fra din netto formue.

Formuestillegget blir beregnet slik:

Netto formue minus fribeløp x 65 % = formuestillegg per år 

Bor du i leiebolig er fribeløpet i netto formue 280 342 kroner. Bor du i en bolig du selv eier, så er fribeløpet inntil 588 717 kroner av formuesverdien på primærboligen din. Har du netto formue utover fribeløpene, blir 65 prosent av overskytende formue lagt til inntekten din i form av ett formuestillegg (blir omregnet til månedsbeløp).

Eksempler på beregning av formuestillegg når du bor i leiebolig:

 • Netto formue er 750 000 kr 
  750 000 kr minus 280 342 kr= 469 658 kr x 65 % = 305 277 kr
  Formuestillegg: 305 277 kr : 12 = 25 439 kr per måned

 • Netto formue er 300 000 kr
  300 000 kr minus 280 342 kr = 19 658 kr x 65 % = 12 777 kr 
  Formuestillegg: 12 777 kr : 12 = 1 064 kr per måned

Eksempler på beregning av formuestillegg når du bor i eiebolig, sameie, borettslag eller aksjeleilighet:

 • Netto formue er 1 000 000 kr inkl. formuesverdi bolig på 800 000 kr
  1 000 000 kr minus 588 717 kr = 411 283 x 65 % = 267 333 kr 
  Formuestillegg per måned: 274 469 kr : 12 = 22 277 kr 

 • Netto formue er 580 000 kr inkl. formuesverdi bolig på 460 000 kr
  580 000 kr minus 460 000 kr = 120 000  x 65 % = 78 000 kr
  Formuestillegg per måned: 78 000 kr : 12 = 6 500 per måned

Skattefrie leieinntekter

Har du skattefrie leieinntekter fra utleie skal du oppgi det. Skattefrie leieinntekter kan være inntekter fra utleie av rom i egen bolig eller utleie av sokkelleilighet eller liknende.