Boutgifter i beregningen

Hvilke boutgifter du får lagt til grunn for beregning av bostøtte, er avhengig av eierforholdet du har til boligen din.

Leiebolig (inkl. kårbolig)

  • husleie
  • alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket  utgifter til oppvarming i husleien, får i tillegg lagt til grunn 6 791 kr per år til dekning av utgifter til oppvarming

Boliger med felles­kostnader (borettslag, bolig­sameier, aksje­leiligheter og obligasjons­leiligheter)

  • felleskostnader
  • renter og avdrag på boliglån - kun den delen av lånet som er knyttet til kjøp eller nødvendig utbedring av boligen
  • Alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket  utgifter til oppvarming i felleskostnadene, får i tillegg lagt til grunn 6 791 kr per år til dekning av utgifter til oppvarming

Boliger uten felles­kostnader (eneboliger)

  • renter og avdrag på boliglån - kun den del av lånet som er knyttet til kjøp eller nødvendig utbedring av boligen
  • eventuell eiendomsskatt og festeavgift
  • fast sats på 13 582 kr i driftsutgifter til ytre vedlikehold og forsikringer av boligen 
  • kommunale avgifter - beregnes automatisk på bakgrunn av opplysninger kommunen har registrert i bostøttesystemet 
  • alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket  utgifter til oppvarming i felleskostnadene, får i tillegg lagt til grunn 6 791 kr per år til dekning av utgifter til oppvarming.

Det er fastsatt øvre grense for hvor høye boutgifter du får lagt til grunn. Med bostøttekalkulatoren kan du se hvor mye av boutgiftene dine som blir tatt med i beregningen.