Kan jeg få bostøtte?

Bostøtte er en statlig støtteordning som blir beregnet hver måned på grunnlag av inntektene og boutgiftene dine.

Ja, hvis du er

 • over 18 år og ikke i førstegangstjenesten.
 • under 18 år og har barn.
Er du eller andre i husstanden student/elev?

I tillegg må boligen din ha 

 • egen inngang
 • eget bad og toalett
 • kjøkkenløsning
 • mulighet for hvile

Bor du i bokollektiv?

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er.

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er. 

Mange har kommet i en økonomisk vanskelig situasjon som følg av koronapandemien. Inntektsgrensene har derfor blitt høyere i perioden april – oktober.

Denne kalkulatoren trenger JavaScript.
Hva regnes som inntekt?

NB: Har du søkt dagpenger eller sykepenger på grunn av koronapandemien, kan du få en etterbetaling fra NAV fra og med mai. Denne etterbetalingen vil ikke bli tatt med som inntekt i beregningen av bostøtte.

Hvor mye bostøtte du kan få, er avhengig av inntektene og boutgiftene dine. Med bostøttekalkulatoren kan du sjekke om du kan få bostøtte. 

Bostøttekalkulator

Her kan du lese mer om hvordan bostøtten blir beregnet. 

Det enkleste er å søke elektronisk. Logg inn med BankID eller annen e-ID.

Søk bostøtte

Slik skaffer du deg elektronisk ID (difi.no)

Du må søke på papir hvis
 • det ikke er mulig for deg å søke elektronisk. 
 • du bor i privat kollektiv. Da må du i tillegg fylle ut eget skjema for bokollektiv. Se under.
 • du betaler skatt av barns formue og ønsker fratrekk for dette. Da må du i tillegg fylle ut eget skjema. Se under.
 • en person er registrert på søknadsadressen i folkeregistrert, men bor ikke der. Det kan gjelde studenter som bor på studiestedet eller andre personer som ikke har meldt flytting til Folkeregisteret.  I søknaden må du opplyse om hvem som har flyttet og hvorfor det ikke er meldt flytting til Folkeregisteret. 

Søknadsskjema bostøtte -bokmål (PDF-format)
Søknadsskjema bustøtte - nynorsk (PDF-format)

Skjema for bokollektiv - bokmål (PDF-format)
Skjema for bukollektiv - nynorsk (PDF-format)

Skjema for barns formue - bokmål (PDF-format)
Skjema for barn sin formue - nynorsk (PDF-format)

Du kan ikke sende søknaden på vanlig e-post. Du må skrive den ut og sende den til kommunen på papir. Mange kommuner tilbyr sikker digital post. Sjekk på kommunens nettsider om din kommune tilbyr denne tjenesten.

 • Du har for høy inntekt
 • Du har ikke meldt flytting til Folkeregisteret
 • Søknaden mangler dokumentasjon eller opplysninger
 • Du eller andre i husstanden er ikke støtteberettiget
 • Boligen din tilfredsstiller ikke kravene

Kommunen mottar søknaden din
Har du søkt elektronisk, får kommunen tilgang til søknaden i Husbankens bostøttesystem. Kommunen sjekker da opplysningene du har gitt, og kontrollerer at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon. Leverer du søknaden på papir, er det saksbehandler i kommunen som registrerer søknaden din i systemet.

Husbanken innhenter opplysninger om deg fra offentlige registre 
Hver måned fatter Husbanken vedtak. Før vi fatter vedtak, innhenter vi opplysninger fra blant annet Folkeregisteret, NAV, Skatteetaten og Lånekassen. Her kan du lese mer om hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Søknaden din blir behandlet — du får vedtak
Du får svar på søknaden og eventuelt utbetaling den 20. neste måned. Er den 20. i en helg eller er en helligdag, blir bostøtten utbetalt fredagen før. 

Får du innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke på nytt
Vi viderefører automatisk søknader som får positivt vedtak. Hva du mottar i bostøtte per måned, er avhengig av inntektene dine i søknadsmåneden. Har du variabel inntekt, vil bostøtten også variere.

Bostøtten kan bli beregnet på nytt
Hvis arbeidsgiver, NAV eller andre korrigerer inntekten de har rapportert inn til Skatteetaten én eller flere måneder, beregner vi automatisk bostøtten din på nytt for aktuelle måneder. Vi utbetaler hvis du har fått for lite bostøtte, og krever tilbake hvis du har fått for mye.

Du har plikt til å melde fra om endringer
Du har plikt til å sette deg inn i vedtaket ditt og melde fra hvis det skjer endringer som har betydning for beregningen av bostøtten.

Det blir gjort et etteroppgjør hvert år
Når skatteoppgjøret for inneværende år er klart, blir det gjort en etterkontroll. Hvis det er brukt andre opplysninger om næringsinntekt, kapitalinntekt, utenlandsinntekt eller formue i beregningen av bostøtte enn det skatteoppgjøret viser, beregner vi bostøtten på nytt. Vi utbetaler hvis du fått for lite bostøtte, og krever tilbake hvis du har fått for mye.

Ofte stilte spørsmål

I beregningen av bostøtte bruker vi de faktiske inntektene du/dere har i måneden dere søker bostøtte for. Hver måned innhenter vi brutto månedlige inntekter fra Skatteetaten for alle over 18 år i husstanden. Dette er inntekter som arbeidsgivere, NAV og andre har rapportert at du/dere fikk utbetalt i søknadsmåneden. Vi innhenter brutto inntekter, det vil si inntekter før skatt.  

Etterbetalinger regnes også som inntekt i den måneden de blir utbetalt. Det gjelder uavhengig av når ytelsene ble opptjent. Det er unntak for etterbetalinger av sykepenger og dagpenger som følge av korona-epidemien. De blir ikke tatt med som inntekt.

Har du næringsinntekter, kapitalinntekter eller utenlandsinntekter i inneværende år, blir disse inntektene fordelt på 12 måneder og lagt til de månedlige inntektene. Det er kun kapitalinntekter over 5 502 kroner som blir tatt med som inntekt.

Har du netto formue over et gitt fribeløp, blir 65 prosent av resterende formue lagt til som formuestillegg. Formuestillegg blir fordelt på 12 måneder og lagt til de månedlige inntektene. I 2020 er fribeløpet i leid bolig 275 115 kroner. Bor du i eid bolig er fribeløpet formuesverdi av egen bolig, begrenset oppad til 577 740 kroner. 

Disse ytelsene er ikke inntekt

 • barnebidrag
 • barnetrygd
 • kontantstøtte
 • inntekter og formue for barn under 18 år
 • engangsstønad ved fødsel eller adopsjon
 • stønad til barnetilsyn
 • grunn og hjelpestønad
 • sosialhjelp
 • skattepenger

Leid bolig 

 • husleie

Eid bolig med felleskostnader - borettslag/sameie/ aksje 

 • felleskostnader
 • låneutgifter til kjøp av boligen

Eid bolig uten felleskostnader- enebolig

 • låneutgifter til kjøp av boligen
 • kommunale avgifter
 • festeavgift
 • eiendomsskatt
 • fastsatt beløp for driftsutgifter

Er du alders-, uføre- eller etterlattepensjonist, får du i tillegg 6 336 kroner per år hvis oppvarming ikke inngår i husleien/felleskostnadene.

Det er en øvre grense for hvor høye boutgifter som blir tatt med i beregningen. Hvis du har svært høye boutgifter, bruker vi den øvre grensen. 

Trenger du hjelp til å søke, må du kontakte kommunen du bor i. Du finner kontaktinformasjon hvis du logger inn på Min bostøtte. Du finner også informasjon på kommunens nettsider.

Hvis du søker økonomisk sosialhjelp til å dekke boutgiftene dine, vil kommunen som regel kreve at du søker bostøtte. Har du rett til bostøtte, vil kommunen trekke fra bostøtten i utmålingen av sosialhjelp. Kommunen kan også utbetale full sosialhjelp, og få bostøtten utbetalt til kommunen. 

Vær oppmerksom på at selv om bostøtten blir utbetalt til kommunen, så er det du som må passe på at vi har riktige opplysninger. 

Du kan ha rett til bostøtte i måneder du har lav inntekt. Får du avslag én måned på grunn av for høye inntekter, blir søknaden din automatisk videreført. Du får nytt vedtak hver måned. Etter tre avslag, må du søke på nytt.

Det kan være vanskelig å anslå næringsinntekter i 2020, men du må likevel prøve basert på det du har tjent hittil og din månedlige inntekt i dag. Vær oppmerksom på at hvis næringsinntektene viser seg å bli høyere enn du har anslått, kan det føre til at du må betale tilbake bostøtte du får i 2020.  

Husk også å melde fra straks du får økte inntekter.

Dagpenger og AAP blir utbetalt hver 14. dag. I noen måneder vil du derfor få 3 utbetalinger. I de månedene vil du få avslag på bostøtte på grunn av for høy inntekt. Søknaden din blir da automatisk videreført til neste måned.