Om bolig og bosetting av flyktninger fra Ukraina

På kort sikt er det mest aktuelt for kommunene å benytte ledige kommunale boliger og boliger i det private leiemarkedet. På lengre sikt er det aktuelt å fremskaffe flere kommunalt disponerte boliger, enten i kommunal regi eller i samarbeid med private aktører. 

Informasjon fra andre statlige etater

Det er Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har det overordnede statlige ansvaret for bosetting av flyktninger. Mer om IMDIs arbeid knyttet til flyktninger fra Ukraina

Utlendingsdirektoratet har ansvaret for asylmottak. Mer om deres arbeid arbeidet med flyktninger fra Ukraina