Om bolig og bosetting av flyktninger fra Ukraina

Her har vi samlet informasjon om bolig og bosetting av flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina. 

Regjeringen har meldt at Norge åpner for midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainere.

Det er behov for flere bosettingsplasser i kommunene. IMDi har bedt kommunene om å bosette 35 000 flyktninger i 2022.

På kort sikt er det mest aktuelt for kommunene å benytte ledige kommunale boliger og boliger i det private leiemarkedet. Flyktninger fra Ukraina kan bosettes i ledige kommunalt disponerte boliger som tidligere har vært benyttet til andre målgrupper, uten at dette vil medføre krav om tilbakebetaling av tilskudd til Husbanken.

På lengre sikt er det aktuelt å fremskaffe flere kommunalt disponerte boliger, enten i kommunal regi eller i samarbeid med private aktører. På husbanken.no og veiviseren.no finner du relevant informasjon om fremskaffelse av boliger og bosetting av flyktninger.

Lån og tilskudd til fremskaffelse av boliger 

Husbanken har økonomiske virkemidler som både kommuner og private aktører kan benytte. 

Tilskudd til utleieboliger

Kommuner og private aktører som inngår avtale om tildelingsrett kan få tilskudd til utleieboliger. Tilskuddet kan gis til å oppføre boliger, kjøpe (og utbedre) boliger og til å bygge om andre bygg til boliger. Les mer om tilskudd til utleieboliger.

På veiviseren.no finnes utfyllende informasjon om prosessen knyttet til kjøp av kommunale utleieboliger.

Lån til utleieboliger

Kommuner kan få lån til utleieboliger dersom prosjektet bidrar til flere egnede kommunalt disponerte utleieboliger. Private aktører som har til formål å leie ut boliger til vanskeligstilte kan få lån til utleieboliger dersom de inngår tildelingsavtale eller tilvisningsavtale med kommunen. Les mer om lån til utleieboliger.

Utfyllende informasjon om prosess på veiviseren.no: Private utleieboliger med rett til kommunal tilvisning eller tildeling

Bosetting

Følgende prosesser for bosetting av flyktninger er beskrevet på veiviseren.no:

Fra asylmottak til kommune

Flyktninger som finner bolig selv

Enslige mindreårige flyktninger

Flyktninger kan ha krav på bostøtte

Når flyktninger fra Ukraina har fått fødselsnummer i Norge, kan de søke om statlig bostøtte. Husbanken har informasjon om bostøtte og hvordan man går fram for å søke på ukrainsk og russisk her: 

Brosjyre om bostøtte på ukrainsk (PDF)

Brosjyre om bostøtte på russisk (PDF)

Informasjon fra andre statlige etater

Det er Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har det overordnede statlige ansvaret for bosetting av flyktninger. Mer om IMDIs arbeid knyttet til flyktninger fra Ukraina

Utlendingsdirektoratet har ansvaret for asylmottak. Mer om deres arbeid arbeidet med flyktninger fra Ukraina