Kan flyktninger fra Ukraina få startlån? 

Kommunen kan gi startlån til flyktninger fra Ukraina, så lenge vilkårene for lånet er oppfylt. Det er i utgangspunktet de samme vurderingene som skal gjøres for de, som for andre som søker om startlån.

Se mer i veilederen for startlån

Kravet om langvarige boligfinansieringsproblemer og kravet til å ha utnyttet sparepotensiale ligger fast. Dersom kommunen vurderer at søker i løpet av noen år kan få lån i ordinær bank, skal det i utgangspunktet gis avslag på startlån. Kommunen skal også vurdere om noen av unntakene i forskriftens § 5-4 annet ledd likevel bør brukes:

  1. husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det
  2. husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin
  3. boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet
  4. lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger

Særlig a) og d) kan være aktuelt for ukrainske flyktninger. Et startlån kan bidra til å skape en god og trygg bosituasjon for barn, eller kommunen kan ha behov for å frigjøre kommunalt disponerte boliger.

Vurdering av framtidig betjeningsevne

For mange av de ukrainske flyktningene, vil det være usikkert hvor lenge de blir værende i Norge. Dette vil spille inn i kommunens vurdering. Flyktninger fra Ukraina får hovedsakelig kollektiv beskyttelse, som er en midlertidig tillatelse for ett år som kan forlenges. Etter tre år kan flyktningene søke om en midlertidig tillatelse som danner grunnlag for permanent tillatelse.

Mer om kollektiv beskyttelse (udi.no)

Ordningen med kollektiv beskyttelse til ukrainske flyktninger kan bortfalle dersom Ukraina vurderes som trygt igjen. Hvor lenge søker vil kunne bli boende i Norge er derfor et usikkerhetsmoment. Dersom ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse skulle bortfalle, er det også mulig for flyktningene å søke oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag.

Introduksjonsstønad kan legges til grunn som inntekt i kredittvurderingen. Deretter gjør kommunen en vanlig vurdering av forventet inntekt over tid, for å sikre at lånet er mulig å betjene også etter at introduksjonsprogrammet er gjennomført. Stønaden er på 2 G.

Hva skjer dersom kommunen innvilger startlån og husstanden flytter til et annet land?

Startlånet skal ha full pantesikkerhet i boligen. Startlånet skal derfor være godt nok sikret ved et eventuelt salg. Kommunen må her vurdere hvilken risiko som løper ved et eventuelt salg.