Universell utforming og livsløpsbolig

Husbanken forvalter virkemidler som skal bidra til at det blir flere universelt utformede boliger og at andelen tilgjengelige boliger i den eksisterende boligmassen øker.

Universell utforming handler om å skape et mer inkluderende samfunn. Det skal ikke være spesialtilpassing av boliger til enkeltpersoner eller grupper. Løsningene skal sørge for god tilgjengelighet, og at boligene kan brukes av alle uavhengig av funksjonsnivå, livssituasjon og alder. Universell utforming er nødvendig for noen, bra for alle!

Universell utforming er mer enn fysisk tilgjengelighet til bolig og det offentlige rom. Det skal også være brukbart for blinde og svaksynte, døve og hørselshemmede og personer som har utfordringer med å orientere seg.

Husbankens økonomiske virkemidler som fremmer universell utforming og tilfredsstiller kravene til livsløpsbolig gjelder både for privatpersoner, kommuner og bransje. 

I vårt bibliotek finner du forsknings- og prosjektrapporter om universell utforming.

Lån og tilskudd for privatpersoner

Lån fra Husbanken er ikke behovsprøvd for søker, men for startlån og tilskudd er det kommunene som vurderer søknadene etter en behovsprøving.

Lån og tilskudd for bransjeaktører

Borettslag og sameier i eksiterende boligeiendommer med minst tre etasjer kan få tilskudd til å prosjektere og installere heis.

Virksomheter eller bransje kan søke om lån fra Husbanken til å oppgradere boliger eller bygge bolig med god tilgjengelighet.

Investerings­tilskudd og veiledning for kommuner

Veiviseren.no beskriver arbeidsprosesser og metoder for hvordan kommunen kan tilrettelegge og planlegge for gode livsløpsboliger.