Rapporter

Her finner du resultater av boligforskning og boligsosialt utviklingsarbeid, samt masteroppgaver knyttet til utvalgte boligspørsmål. Rapportene er bestilt og finansiert av Husbanken. 

Tema
Søk i hele Koha-databasen
 1. Husbankens boligundersøkelse gir informasjon om befolkningens holdninger, preferanser og boligplaner. Datamaterialet er basert på en undersøkelse blant et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. Hovedtemaene i undersøkelsen er knyttet til befolkningens preferanser om valg av bolig, inkludert disposisjonsform, flytting, samt holdninger med hensyn til utbedring og tilpasning av bolig.

  • Husbanken
  • Oslo
  • 2022
 2. Kommunene behøver oversikt når det gjelder eldrebefolkningens behov for og tilgang av tilgjengelige boliger i nåtid og framtid. Norce har i samarbeid med Eigersund kommune utviklet et modellverktøy til hjelp for kommuner i analysearbeid og planlegging. Rapporten dokumenterer modellen og de forutsetninger som den baserer seg på.

  • Øystein Fjelldal
  • Egersund 2022
  • 2022
 3. Denne rapporten ser nærmere på hvordan det offentlige kan legge til rette for raskere bosetting av flyktninger med særlige behov ute i kommunene. Dette gjelder flyktninger som bor lenge i asylmottak etter at de har fått innvilget oppholdstillatelse og før de får tildelt en bosettingskommune. Med særlige behov menes flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker som utløser eller antas å utløse langvarige helse- og omsorgstiltak i bosettingskommunen.

  • Oslo economics
  • Oslo 2020
  • 2020
 4. Rapporten oppsummerer Bergen kommunes kartlegging av muligheter for etterinstallering av heis i flerbolighus i Bergen, med statistikk og innspill fra boligbyggelagene i kommunen.

  • Bergen Kommune
  • Bergen 2018
  • 2018
 5. Prosjektet "Med lek og rullator" handler om bruken av byen som arena for fysisk aktivitet, deltakelse og bedre helse. Rapporten oppsummerer arbeidet og aktivitetene som er gjort i prosjektet, og er spesielt relevant for de som jobber med planlegging av boliger og byrom.

  • Arkitektgruppen Cubus AS
  • Bergen 2017
  • 2017
 6. Prosjektet ”Shared Living” tar utgangspunkt i tre konkrete utbyggingsprosjekter for å teste ulike typer delte boformer og kartlegge kvaliteter, barrierer og løsninger. Formålet er å etablere ny kunnskap og nye eksempler som kan bidra til å videreutvikle delte boformer i Norge.

  • Context AS
  • Context as
  • Rjukan 2017
  • 2017
 7. SINTEF undersøker i denne rapporten arkitektenes spillerom i prosjektering av boliger.Rapportens mål er å gi økt kunnskap om hvordan tilgjengelighetskrav til boliger etter TEK10 kan påvirke prosjekteringen av boligkvalitet generelt, og brukskvalitet spesielt.

  • Karine Denizou
  • Oslo 2017
  • 2017
 8. Formålet med evalueringen har vært å skaffe og utvikle kunnskap om hva som skal til for å optimalisere utnyttelsen av tilskudd til etterinnstallering av heis.

  • Oxford Research
  • Oxford Research
  • 2016
 9. Beskrivelse av aktiviteter og resultater i boligprosjektet Vindmøllebakken i Østre bydel i Stavanger, det første pilotprosjektet fra konseptet «Gaining by Sharing». Gaining by Sharing er et nytt miljøvennlig boligløsning for en mer bærekraftig måte å bo på. Tanken er å skape felles goder gjennom å dele og utnytte ressurser, enten det er tid, arealer eller eiendeler.

  • Helen & Hard
  • Stavanger 2016
  • 2016
 10. This document summarises the work from the Bachelor year of Kull 27 at Bergen Architecture School in 2014/2015. During this academic year all tasks undertaken orientated to themes related to Damgårdssundet. The social, economic, political, cultural, and environmental forces that continue to shape this neighbourhood intrinsically provide ample discourse for training urban practitioners but are also seen as being highly resonant to the wider contemporary challenges of inhabiting the Western coastline of Norway. A complete output of the material was presented at public exhibition held in June 2015 in a vacant warehouse by the Sund.

  • Michael Klinski
  • Oslo 2016
  • 2016
 11. Rapporten viser hvilke muligheter personer over 55 år har når det gjelder boliger og boligtilbud på det ordinære boligmarkedet. Formålet med denne veilederen er å stimulere yngre eldre til å vurdere sitt eventuelle behov for boligtiltak med henblikk på egen alderdom.

  • Lene Schmidt
  • Oslo 2015
  • 2015
 12. Rapporten belyser hvordan fellesrom i samlokaliserte boliger for personer med utviklingshemning brukes, hva som fremmer og hva som hemmer bruk, samt hvordan arealene er fordelt i boligene.

  • Marit Ekne Ruud
  • Oslo 2015
  • 2015
 13. Tema for dialogkonferansen var ulike produkter og løsninger for heis, og gode løsninger som ivaretar brannsikkerhet og tilgjengelighet. Rapporten er tredelt. Første del av rapporten oppsummerer forarbeidet med dialogkonferansen, gjennomføring og faglige diskusjoner. Del to av rapporten oppsummerer spørreundersøkelsen som ble sendt ut til deltakerne etter konferansen.

  • Solvor Berlin Boasson
  • Oppegård 2015
  • 2015
 14. Funksjonsattest for bolig til bruk for boligeiere, kommuner og personer med byggfaglig kompetanse.

  • Sør Trøndelag Fylkeskommune.
  • 2014
 15. Formålet med prosjektet er å få frem kunnskap om hva som er gode boligløsninger for eldre, og hva som planlegges som boligpolitiske tiltak og tilpasninger for målgruppen eldre i kommunene.

  • Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Oslo
  • 2013
  • nob
 16. Studien tar for seg boligløsninger for personer med utviklingshemming, fra kommunale strategier til disse menneskenes egne opplevelser av ulike måter å bo på.

  • Eide, Ann Kristin
  • Nordlandsforskning
  • Bodø
  • 2013
  • nob
 17. Temaet for dette notatet er mulig sammenheng mellom myndighetsbestemte kvalitetskrav til boliger, byggekostnader, fortjeneste, boligpriser og boligtilbud.

  • Kvinge, Torunn
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Oslo
  • 2012
  • nob
 18. Ny utgåve av hefte om tilpassing av bustader, utgjeve av NAV og Husbanken (2012). Roller, ansvar, samarbeid, rådgiving og finansiering i forbindelse med tilrettelegging av bustad blir omtala og utdjupa i dette heftet, som er utvikla i et samarbeid mellom NAV og Husbanken. Heftet vart revidert i august 2012.

  • NAV Kompetansesenter, Husbanken
  • [S.l.]
  • 2012
  • nob
 19. En studie om universell utforming og brukskvalitet, utarbeidet av Sintef Byggforsk (2012). Forskningsprosjektet har tatt utgangspunkt i tre ulike boligprosjekter i Bergen og Trondheim som alle har hatt mål om å framstå som forbilledlige innen universell utforming.

  • SINTEF akademisk forlag | SINTEF Byggforsk
  • Oslo
  • 2012
  • nob
  • Halvorsen, Rune
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2012
  • nob