Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer som har behov for helse- og omsorgstjenester hele døgnet.

Kommunene kan også søke om tilskudd til å etablere eller gjenetablere lokalt produksjonskjøkken i eksisterende sykehjem og omsorgsboliger.

Husbanken oppfordrer kommunene til å kontakte oss så tidlig som mulig i planleggingsprosessen. Tidlig dialog er sentralt for at vi i fellesskap kan påvirke og forbedre prosjektenes utforming og lokalisering.

Start søknadsprosessen ved å sende inn en forespørsel via Ekstranettet.

Logg inn Ekstranettet

 1. Kommunene sender en forespørsel via Ekstranettet. 
 2. Ved behov vil Husbanken invitere kommunen og Fylkesmannen til et oppstartsmøte før kommunen kan sende inn søknad til Husbanken. 
 3. Når Husbanken og kommunen er blitt enige om prosjektet, kan kommunen sende selve søknaden via Ekstranettet.

Logg inn Ekstranettet

For mer informasjon viser vi til:

De som kan få plass på sykehjem eller omsorgsbolig, må ha vedtak fra kommunen/bydelen om at de har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Dette omfatter eldre og mennesker med

 • demens
 • utviklingshemming
 • annen funksjonshemming
 • psykiske problemer
 • rus/sosiale problemer

 • å øke kapasiteten av og fornye sykehjemsplasser og omsorgsboliger både til korttidsplasser og langtidsopphold
 • fellesarealer, felles teknisk anlegg og velferdsteknologi for å oppnå heldøgnstjeneste i eksisterende omsorgsboliger og sykehjem
 • å etablere eller reetablere lokalt produksjonskjøkken i eksisterende sykehjem eller omsorgsboliger
 • lokaler for dagaktivitetstilbud
 • heldøgns omsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp 

Les mer i Husbankens retningslinje og Husbankens veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg.

Kommunen må ta hensyn til prinsippene om normalisering og integrering i planleggingen. Det handler om at boenhetene 

 • ikke skal ha institusjonslignende preg
 • bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer
 • bør ikke være for mange
 • for de ulike brukergrupper ikke må bli samlokalisert på en uheldig måte

Mer informasjon i Husbankens dialogverktøy for planlegging av samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger og i Husbankens veileder.

Tilskuddssatser per plass i 2020 (i 1000-kroner) Pressområde kommuner Andre kommuner
Maksimal godkjent anleggskostnad per enhet 3 915 3 423
Plass i sykehjem, 55 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad 2 153 1 882
Plass i omsorgsbolig, 45 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad 1 762 1 540
Maksimal godkjent anleggskostnad per enhet for plasser uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken 3 720 3 252
Plass i sykehjem, 55 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad for plasser uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken 2 046 1 789
Plass i omsorgsbolig, 45 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad for plasser uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken 1 674 1 464

Tilskuddssatser per heldøgnsbeboer/-bruker Pressområde kommuner Andre kommuner
Maksimal godkjent anleggskostnad 196 000 171 000
Maksimalt tilskudd per bruker i målgruppen, 40 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad 78 000 68 000