Investerings­­tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Investerings­tilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer som har behov for helse- og omsorgstjenester hele døgnet.

Husbanken oppfordrer kommunene til å kontakte oss så tidlig som mulig i planleggingsprosessen. Tidlig dialog er sentralt for at vi i fellesskap kan påvirke og forbedre prosjektenes utforming og lokalisering.

Start søknadsprosessen ved å sende inn en forespørsel via Ekstranettet.

Logg inn Ekstranettet

 1. Kommunene sender en forespørsel via Ekstranettet. 
 2. Ved behov vil Husbanken invitere kommunen og Statsforvalteren til et oppstartsmøte før kommunen kan sende inn søknad til Husbanken. 
 3. Når Husbanken og kommunen er blitt enige om prosjektet, kan kommunen sende selve søknaden via Ekstranettet.

For mer informasjon viser vi til:

De som kan få plass på sykehjem eller omsorgsbolig, må ha vedtak fra kommunen/bydelen om at de har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Dette omfatter eldre og mennesker med

 • demens
 • utviklingshemming
 • annen funksjonshemming
 • psykiske problemer
 • rus/sosiale problemer

 • Øke kapasiteten av og fornye sykehjemsplasser og omsorgsboliger både til korttidsplasser og langtidsopphold
 • Fellesarealer, felles teknisk anlegg og velferdsteknologi for å oppnå heldøgnstjeneste i eksisterende omsorgsboliger og sykehjem
 • Lokaler for dagaktivitetstilbud
 • Heldøgns omsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp 

Les mer i retningslinjen for investeringstilskuddet (PDF) og i denne veilederen for lokalisering og utforming av omsorgsbygg.

Kommunen må ta hensyn til prinsippene om normalisering og integrering i planleggingen. Det handler om at boenhetene 

 • ikke skal ha institusjonslignende preg
 • bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer
 • ikke bør være for mange
 • for de ulike brukergrupper ikke må bli samlokalisert på en uheldig måte

Mer informasjon finner du under skjema og dialogverktøy på denne siden.

Se også veilederen for investeringstilskuddet.

Les også: Bo- og tjenestetilbud til personer med utviklingshemming: Hva betyr størrelse?

Tilskuddet kan brukes til både rehabiliteringsprosjekter og prosjekter som gir tilvekst av omsorgsplasser.

Investeringstilskudd til rehabilitering (uten netto tilvekst), omfatter:

 • Rehabilitering (ombygging og utbedring, ikke vedlikehold, jf. pkt. 2.4)
 • Utskifting av eksisterende plasser
 • Oppføring av nye plasser som ikke gir netto tilvekst
 • Dagaktivitetstilbud og andre tiltak for å forbedre og fornye tilbudet uten at det gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser.

Investeringstilskudd til netto tilvekst, omfatter:

 • Nye heldøgns omsorgsplasser. Plassene kommer i tillegg til allerede eksisterende plasser i kommunen.  
 • Tilskudd til prosjekter som gir tilvekst av antall omsorgsplasser vil bli gitt uten krav om binding til netto tilvekst i 10 år.

Det kan søkes tilskudd til prosjekter med delvis netto tilvekst.

Les mer om netto tilvekst og andre spørsmål og svar

For tilsagn om investeringstilskudd gitt etter 1. januar 2022, kan kommunen søke om å få 40 prosent av tilskuddet utbetalt når prosjektet er igangsatt.

I søknadsoversikten på Ekstranettet kan kommunen velge «søke om utbetaling». Når dette er valgt, kan kommunen enten søke om delutbetaling eller sluttutbetaling av tilskuddet. Forutsetninger for delutbetaling er at prosjektet er igangsatt, og at eiendommen er utskilt med eget gårds- og bruksnummer.

15 kommuner blir regnet som pressområder i tilskuddsordningen. For disse kommunene godkjenner vi en høyere maksimal anleggskostnad på grunn av særskilt høyt kostnadsnivå. Dette gjelder Oslo, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Bærum, Asker, Lørenskog, Lillestrøm, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Sola, Bergen, Trondheim og Tromsø.

I pressområder godkjenner vi maksimalt

 • 4 548 000 kroner per enhet med tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken
 • 4 321 000 kroner per enhet uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken

Tilskuddssatsen utgjør en prosent av maksimalt godkjent anleggskostnad.

Tilskudd per enhet i 2024
Prosjekt med tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken Beløp
Institusjonsplass, 55 prosent 2 501 000
Omsorgsbolig, 45 prosent 2 047 000
Tilskudd per enhet i 2024
Prosjekt uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken Beløp
Institusjonsplass, 55 prosent 2 376 000
Omsorgsbolig, 45 prosent 1 944 000

I alle andre kommuner godkjenner vi maksimalt

 • 3 977 000 kroner per enhet med tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken
 • 3 778 000 kroner per enhet uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken
Tilskudd per enhet i 2024
Prosjekt med tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken Beløp
Institusjonsplass, 55 prosent 2 187 000
Omsorgsbolig, 45 prosent 1 790 000
Tilskudd per enhet i 2024
Prosjekt uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken Beløp
Institusjonsplass, 55 prosent 2 078 000
Omsorgsbolig, 45 prosent 1 700 000

For begge grupper gis det inntil 55 prosent av godkjente anleggskostnader til

 • fellesareal
 • felles teknisk anlegg
 • velferdsteknologi i tilknytning til eksisterende omsorgsplasser
 • lokaler for dagaktivitetstilbud

Dialogverktøy og plankravskjema

Regelverk og veiledning