Investerings­­tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Investerings­tilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer som har behov for helse- og omsorgstjenester hele døgnet.

Husbanken oppfordrer kommunene til å kontakte oss så tidlig som mulig i planleggingsprosessen. Tidlig dialog er sentralt for at vi i fellesskap kan påvirke og forbedre prosjektenes utforming og lokalisering.

Start søknadsprosessen ved å sende inn en forespørsel via Ekstranettet.

Logg inn Ekstranettet

 1. Kommunene sender en forespørsel via Ekstranettet. 
 2. Ved behov vil Husbanken invitere kommunen og Statsforvalteren til et oppstartsmøte før kommunen kan sende inn søknad til Husbanken. 
 3. Når Husbanken og kommunen er blitt enige om prosjektet, kan kommunen sende selve søknaden via Ekstranettet.

For mer informasjon viser vi til:

De som kan få plass på sykehjem eller omsorgsbolig, må ha vedtak fra kommunen/bydelen om at de har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Dette omfatter eldre og mennesker med

 • demens
 • utviklingshemming
 • annen funksjonshemming
 • psykiske problemer
 • rus/sosiale problemer

 • Øke kapasiteten av og fornye sykehjemsplasser og omsorgsboliger både til korttidsplasser og langtidsopphold
 • Fellesarealer, felles teknisk anlegg og velferdsteknologi for å oppnå heldøgnstjeneste i eksisterende omsorgsboliger og sykehjem
 • Lokaler for dagaktivitetstilbud
 • Heldøgns omsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp 

Les mer i retningslinjen for investeringstilskuddet (PDF) og i denne veilederen for lokalisering og utforming av omsorgsbygg (PDF).

Kommunen må ta hensyn til prinsippene om normalisering og integrering i planleggingen. Det handler om at boenhetene 

 • ikke skal ha institusjonslignende preg
 • bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer
 • ikke bør være for mange
 • for de ulike brukergrupper ikke må bli samlokalisert på en uheldig måte

Mer informasjon finner du under skjema og dialogverktøy på denne siden.

Se også veilederen for investeringstilskuddet.

Fra 2023 er hele bevilgningen på samme post i statsbudsjettet, og kan brukes til både rehabiliteringsprosjekter og prosjekter som gir tilvekst av omsorgsplasser.

Investeringstilskudd til rehabilitering (uten netto tilvekst), omfatter:

 • Rehabilitering (ombygging og utbedring, ikke vedlikehold, jf. pkt. 2.4)
 • Utskifting av eksisterende plasser
 • Oppføring av nye plasser som ikke gir netto tilvekst
 • Dagaktivitetstilbud og andre tiltak for å forbedre og fornye tilbudet uten at det gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser.

Investeringstilskudd til netto tilvekst, omfatter:

 • Nye heldøgns omsorgsplasser. Plassene kommer i tillegg til allerede eksisterende plasser i kommunen.  
 • Tilskudd til prosjekter som gir tilvekst av antall omsorgsplasser vil bli gitt uten krav om binding til netto tilvekst i 10 år.

Det kan søkes tilskudd til prosjekter med delvis netto tilvekst.

Les mer om netto tilvekst og andre spørsmål og svar

For tilsagn om investeringstilskudd gitt etter 1. januar 2022, kan kommunen søke om å få 40 prosent av tilskuddet utbetalt når prosjektet er igangsatt.

I søknadsoversikten på Ekstranettet kan kommunen velge «søke om utbetaling». Når dette er valgt, kan kommunen enten søke om delutbetaling eller sluttutbetaling av tilskuddet. Forutsetninger for delutbetaling er at prosjektet er igangsatt, og at eiendommen er utskilt med eget gårds- og bruksnummer.

Tilskuddssatser i 2023 (i 1000-kroner)
Pressområde Andre kommuner
Maksimal godkjent anleggskostnad per enhet i prosjekter med tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken 4 265 3 730
Tilskuddssatser per plass i sykehjem/institusjon med tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken (55 % av maksimal godkjent anleggskostnad) 2 346 2 052
Tilskuddssatser per omsorgsbolig i prosjekter med tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken (45 % av maksimal godkjent anleggskostnad) 1 919 1 679
Maksimal godkjent anleggskostnad per enhet for plasser uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken 4 052 3 544
Tilskuddssatser per plass i sykehjem/institusjoner uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken (55 % av maksimal godkjent anleggskostnad) 2 228 1 949
Tilskuddssatser per omsorgsbolig i prosjekter uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken (45 % av maksimal godkjent anleggskostnad) 1 823 1 595
Lokaler for dagaktivitetstilbud 55 % av anleggskostnad
Fellesareal, velferdsteknologi og heving av teknisk standard i eksisterende bygg 55 % av anleggskostnad

Disse kommunene er pressområder:

Oslo, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Bærum, Asker, Lørenskog, Lillestrøm, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Sola, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Dialogverktøy og plankravskjema

Regelverk og veiledning