Lån til å oppgradere boliger

Virksomheten din kan søke om lån fra Husbanken til å oppgradere boliger. Hovedregelen er at oppgraderingen skal vært så omfattende, at det både reduserer energiforbruk og øker tilgjengeligheten betraktelig.

Du kan velge mellom å oppgradere yttertak med tilhørende vindtetting, eller yttervegger med tilhørende vindtetting inkludert vinduer og dører. I tillegg må prosjektet inkludere oppgradering av felles trapperom eller to av disse tiltakene:

  • trinnfri adkomstvei
  • inngangsdør eller -parti eventuelt med plass til vogn eller rullestol
  • endret inngangsplan (planløsning i hovedetasjen)
  • terskelfrie døråpninger
  • bad med god tilgjengelighet

Du kan også få lån til andre omfattende tiltak, som for eksempel Enovas krav for oppgradering. Se alle tiltakene i veilederens forskrift 2-5

Husbanken gir ikke lån til generelle oppussingsarbeid, men det kan inngå som del av en større oppgradering, så lenge energieffektivitet og tilgjengelighet utgjør hovedvekten i oppgraderingen.

Før Husbanken kan gi lån til oppgradering, må du som eier vurdere hele oppgraderingsbehovet, for eksempel ved hjelp av en energirådgiver fra Enova. Dette innebærer blant annet materialvalg, energiberegning og ventilasjonsløsning. 

Ved hovedombygging gjelder de samme kravene til miljø/energi og tilgjengelighet som for nybygging i Byggteknisk forskrift (TEK17). Det er kommunen som avgjør om oppgraderingen er en hovedombygging. 

Prosjektet oppfyller automatisk Husbankens energikrav for lån til oppgradering, dersom prosjektet tilfredsstiller Enovas krav til oppgradering på nivå 3 eller bedre for privateide boliger. 

Se flere detaljer om u-verdi og andre krav i veilederens forskrift 2-5

Du søker elektronisk. I søknaden står det hvilken dokumentasjon du skal sende inn og hvilke egenerklæringer som du/dere må avgi. 

Ved lån til miljøvennlige boliger, krever Husbanken at du oppbevarer dokumentasjon på at kravene er oppfylt i fem år fra utbetalingstidspunktet.

Husbanken kan be deg om å sende ytterligere og/eller utdypende informasjon ved behov.

  1. Du sender søknad og vi behandler søknaden. Saksbehandlingstiden vil variere. I perioder med høy etterspørsel må du regne med lengre saksbehandlingstid. Dette kommer an på etterspørselen og om det er press på lånerammen til Husbanken.
  2. Hvis du får et lånetilsagn fra Husbanken, må du starte å bygge innen seks måneder. Under byggeperioden må du ha et byggelån i privat bank.
  3. Nå bygget er ferdig, kan du søke om utbetaling. Husbanken kan gjennomføre en stikkontroll før vi utbetaler lånet. 

Husbanken gir kun lån dersom du ikke har startet med selve oppgraderingen. Samtidig krever vi at du starter arbeidet innen seks måneder etter at lånet er innvilget. Lånet kan ikke brukes til refinansiering.

Når boligen er ferdig og brukstillatelse/ferdigattest er gitt av kommunen, kan boligkjøper søke om utbetaling. Vi sender opplysninger om prosedyre (saksgangen videre) sammen med lånetilsagnet. Husbanken kan i noen tilfeller godkjenne en midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd, bokmål (PDF)

Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd, nynorsk (PDF)

Søker sender søknaden til Husbanken med Digipost.

Dersom vedkommende har reservert seg mot digital post, kan søknaden sendes til: 

Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Forskrift og veiledere

Selge bolig med lån fra Husbanken

Utbygger eller megler har ansvar for å bistå med informasjon om finansiering i Husbanken og utfylling av søknader og andre lånedokumenter.

Fyll ut søknadskjema om lån og send til Husbanken. Søknaden sendes til Husbanken med digital post. Søknaden inneholder personsensitive opplysninger, som ikke blir kryptert ved sending av e-post.

Lånekalkulatoren gir kun en indikasjon på hvor mye du kan låne.

Laster inn kalkulatoren...

Dette er det vi tror du kan låne i tillegg til samlet lån fra før. For å få en nøyaktig beregning må du søke om lån og få et tilbud. Her finner du informasjon om Husbankens rente tilbud.

Hva skal til for å få boliglån i Husbanken?

Som personlig lånesøker kan du søke om lån på inntil 85 prosent av prosjektkostnadene. De resterende 15 prosent er din egenkapital. Husbanken vurderer din betjeningsevne ved å bruke et rentepåslag på 5 prosentpoeng etter utlånsforskriftens §5. Videre er det dine inntekter, gjeld, forbruksutgifter, boutgifter og fellesutgifter som legger føringer for hvor mye du kan låne.