Rapporter

Her finner du resultater av boligforskning og boligsosialt utviklingsarbeid, samt masteroppgaver knyttet til utvalgte boligspørsmål. Rapportene er bestilt og finansiert av Husbanken. 

Tema
Søk i hele Koha-databasen
 1. Kostnadene ved oppføring av boliger i en distriktskommune er høye i forhold til forventet leieinntekt, og tapsrisikoen for potensielle utbyggere medfører stor usikkerhet. Kommunen ønsket å bidra til utvikling av utleieboliger og konkretisere kommunens virkemidler. Mulighetsstudiene som kommunen bestilte, både for ombygging av eksisterende bygningsmasse og utvikling av et sentrumsnært område, har gitt kommunen gode og konkrete innspill til videre arbeidet med å få realisert utleieboliger i kommunen.

  • Siv Byfuglien
  • Etnedal
  • 2024
 2. Ein god og tilgjengeleg bustad i alle livsfasar minimerer og utset behovet for omfattande hjelp frå ei pressa kommunal omsorgsteneste. Målet for prosjektet var at fleire innbyggjarar gjere kloke val for eigen busituasjon. Gjennom kunnskaps- og informasjonsdeling skal prosjektet bidra til at kommune, innbyggjarar og byggjebransje samarbeider mot ein bustadmarknad som dekkjer alle sine behov. Rapporten beskriv aktivitetar og tiltak som er gjort gjennom prosjektperioden.

  • Ørsta kommune
  • Ørsta
  • 2023
 3. I de fleste kommuner er det forventet å skje store endringer i den demografiske sammensetningen av befolkningen. Dette skaper nye utfordringer knyttet til kommunenes tjenestetilbud og befolkningens bistandsbehov. I dette prosjektet er det utviklet et todelt modellverktøy i Excel til hjelp for kommuner i analysearbeid og planlegging.

  • Øystein Fjelldal
  • Stavanger
  • 2023
 4. Prosjektet har skaffet kunnskap om bosituasjonen blant hjemmeboende i alderen 75 år og eldre, om hvordan de bor, og i hvilken grad de planlegger og gjennomfører tilrettelegging av egen bosituasjon til alderdom og nedsatt funksjonsevne. Noen funn er at relativt få ønsker å bo i generasjonsbolig. Klart flere kunne tenke seg å bo i bofellesskap med folk i samme alder, enn sammen med folk i ulik alder. De fleste ønsker å bli boende i egen bolig, og en god foretrekker å flytte til omsorgsboliger dersom de får større behov for pleie og omsorg.

  • HANS CHRISTIAN SANDLIE
  • Oslo
  • 2023
 5. Notatet oppsummerer innsikt og diskusjoner fra to workshoper som ble gjennomført våren 2023, der relevante aktører kunne drøfte muligheter og løsninger for å framskaffe flere boliger til flyktninger framover. Kommunene som deltok på workshopen, utvekslet også ulike erfaring, for eksempel knyttet til ulike tilnærminger for å holde oversikt over ledige boliger. I tillegg ble temaer som bruk av det private leiemarkedet, samarbeid på tvers av ulike kommunale tjenesteområder og betydningen av offentlige krav og tilskudd diskutert.

  • Taryn Ann Galloway
  • Oslo
  • 2023
 6. Rapporten tar for seg hvilke utfordringer privatpersoner, utbyggere, kommuner og banker står overfor når det gjelder tilgang på kreditt til boligfinansiering i distriktene. Analysen peker på en rakke faktorer som påvirker boligbyggingen i distriktene. Den samlede konklusjonen er at manglende boligfinansiering i distriktene ikke skyldes manglende tilbud av eller høy prising av boliglån. Manglende boligbygging er like fullt et reelt problem i mange distrikt og flere distriktskommuner har for lavt tilbud av egnede boliger, tilpasset egen kommunes utviklingsmuligheter.

  • Emil Cappelen Bjøru
  • Oslo 2022
  • 2022
 7. Masteroppgaven tar for seg tre sør-norske kommuner i en sammenslåingsprosess og tar oppfølgende problemstillinger: Hva er sosialt bærekraftig boligsammensetning i kommuner? Og hvordan forløper samstyringsprosessen i tre kommuner for å oppnå sosialt bærekraftig boligsammensetning?

  • Guro Torhildsdatter
  • Kristiansand
  • 2021
 8. Rapporten tar for seg erfaringer og praksis knyttet til avtaleformene både i forhold til kommuner, utbygger og Husbanken. Ordningenes måloppnåelse og effektivitet blir evaluert, og rapporten peker på mulige endringer og anbefalinger.

  • Marte Marie Frisell
  • Oslo 2020
  • 2020
 9. Utredningen tar for seg alternativene eldre står overfor i valg av bosituasjon, den faktiske flyttingen og utbedringsaktiviteten. Hvilke drivere og barrierer finnes? Forskerne kommer med sin anbefaling om utvikling av den offentlige politikken på området ut fra en samfunnsøkonomisk analyse. En viktig dimensjon ved oppdraget har vært de særskilte problemene distriktskommunene står overfor.

  • Jardar Sørvoll
  • NOVA
  • Oslo 2020
  • 2020
 10. Gode eksempler på utprøvde boligstrategier i distriktene løftes frem i et erfaringshefte og en sluttrapport fra Distriktssenteret. Dermed kan andre kommuner med små og usikre boligmarkeder også dra nytte av erfaringene.

  • Rambøll
  • Oslo 2018
  • 2018
 11. I denne rapporten analyserer vi boligpolitiske satsinger og deres samfunnsvirkninger i ti norske distriktskommuner. Vi forsøker å dokumentere satsingenes betydning for lokal samfunnsutvikling i bred forstand, inkludert effekter for næringsutvikling, bostedsattraktivitet, helse- og omsorgstjenester og inkludering av innvandrere og flyktninger.

  • Sørvoll, Jardar
  • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
  • Oslo
  • 2017
  • nob
 12. I denne rapporten kan du lese om hvordan kommunene kan jobbe med å løse sine boligutfordringer. Rapporten inneholder blant annet innlegg fra Kommunal- og regionaldepartementet, Husbanken, Rambøll, Distriktssenteret og flere kommuner.

  • Oslo 2014
  • 2014
 13. Rapporten handler om en konferanse, som ble arrangert som et arbeidsseminar - det vil si at deltakerne selv måtte sitte i arbeidsgrupper og prøve å finne løsninger på sine boligutfordringer. I denne rapporten får du vite hva som ble sagt av innlederne og hva som ble diskutert i gruppene. Målet er å gi flere kommuner og andre interesserte anledning til å dra nytte av kunnskapen som ble skapt og delt.

  • Sønvisen, Stina
  • Husbanken
  • Bodø
  • 2013
  • nob