Rapporter

Her finner du rapporter og annen litteratur.

 1. Kunnskapsoversikt. Områderettet innsats som virkemiddel. Internasjonale eksempler

  Rapporten gir en kunnskapsoversikt om hvordan andre land jobber med helhetlige områderettete innsatser i levekårsutsatte byområder, og med vekt på gode erfaringer som kan ha overføringsverdi til det videre arbeidet med områderettet innsats her i landet, særlig i Oslo. Spørsmål som belyses dreier seg om tre hovedtemaer: a) hvordan programmene er finansiert og organisert, hvordan de jobber og hva de legger vekt på, b) i hvilken grad og på hvilken måte programmene er forankret i medvirkning både i forkant og underveis i innsatsene og c) i hvilken grad og på hvilken måte kunnskap og erfaringer er brukt systematisk i arbeidet med områderettet innsats.

  • Marit Ekne Ruud
  • NIBR
  • 2020
 2. Analyse av Husbankens portefølje for grunnlån og tilskudd til etablering av utleieboliger

  Rapporten er en gjennomgang av et utvalg saker (58) som fikk grunnlån og tilskudd hovedsakelig fra perioden 2015 – 2018, men også saker tilbake til 2010. Dette gjelder søknader fra selskap med formål å etablere utleieboliger til vanskeligstilte i boligmarkedet. Det er gjennomført en kvalitativ analysen for å identifisere indikatorer for misligheter/lånebedrageri i den aktuelle låneporteføljen.

  • Advokatfirmaet Erling Grimstad
  • Oslo 2020
  • 2020
 3. Mobilitet blant eldre på boligmarkedet - holdninger, drivere og barrierer

  Utredningen tar for seg valgalternativene eldre står overfor i valg av bosituasjon, den faktiske flyttingen og utbedringsaktiviteten, hvilke drivere og barrierer finnes og på grunnlag av en samfunnsøkonomisk analyse komme med anbefalinger om utvikling av den offentlige politikken. En viktig dimensjon ved oppdraget har vært de særskilte problemene distriktskommunene står overfor.

  • Jardar Sørvoll
  • NOVA
  • Oslo 2020
  • 2020
 4. Eierskapspotensialet blant lavinntektshusstander

  Prosjektet undersøker «eierpotensialet» blant vanskeligstilte leietagere - her forstått som husstander som ikke har ressurser (disponible inntekter) nok til å leie en adekvat bolig (tilpasset husstanden) i det lokale leiemarkedet. Hva er den nevnte gruppens muligheter for å bli og forbli eiere? Rammevilkårene som er med på å bestemme et slikt potensiale er i stadig endring, og en viktig endring er ny forskrift for tildeling av startlån som kom i 2014. Her legges det til grunn at «vanskeligstilte» skal prioriteres. For å belyse tematikken benytter NIBR seg av data (2014-2017) fra Husbankens bostøtteregister og Statistisk sentralbyrås (SSB) boforholdsregister, med detaljerte opplysninger om den enkelte husstand, samt transaksjonsdata for boligkjøp fra Ambita AS, for å undersøke eierskapspotensialet blant vanskeligstilte leietagende husstander.

  • Lars Chr. Monkerud
  • Oslo
  • 2020
 5. Evaluering av tilskudd til utredning og prosjektering

  Evalueringen har sett nærmere på seks kommuners arbeid med tilskudd til utredning og prosjektering. Forvaltningen av tilskudd til utredning og prosjektering vil fra 2020 bli flyttet fra Husbanken til kommunene. Funnene i evalueringen vil gi både Husbanken og kommunene kunnskap om, og eksempler på, god forvaltning av tilskuddet på kommunenivå. Dette vil danne et kunnskapsgrunnlag for framtidig forvaltning av tilskuddet.

  • Oxford Research
  • Kristiansand 2019
  • 2019