Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Jarleveien 10, erfaringer fra et kommunalt boligkompleks for rusavhengige i Trondheim

  Boligkomplekset ble ferdigstilt vinteren 2017 med 44 boenheter, og med en utforming som er spesialtilpasset beboergruppa. NTNU Samfunnsforskning har fått tilskuddsmidler fra Husbanken for å innhente og systematisere erfaringer med boligkomplekset i Jarleveien etter tre års drift.

  • Melina Røe
  • NTNU
  • Trondheim 2020
  • 2020
 2. Sikkerhetsteknologi i omsorgsboliger og sykehjem

  Denne rapporten har Sintef gjennomført en kartlegging og vurdering av sikkerhetsteknologi til bruk i omsorgsboliger og sykehjem som har til hensikten å forebygge, avverge og begrense vold og trusselsituasjoner. En av konklusjonene i rapporten er at kunnskapsgrunnlaget for at effekter av denne type teknologi, sett i forhold til volds- og trusselsituasjoner, er svakt.

  • Mette Røhne
  • Sintef
  • Oslo 2020
  • 2020
 3. Analyse av rapportering i Husbankens kommuneprogram (2016–2020) og anbefalinger for Husbankens videre samarbeid med kommunene

  Husbanken har et flerårig samarbeid (kommuneprogrammet) med kommunene for å nå målene i den nasjonale strategien «Bolig for velferd» og for å styrke kommunenes arbeid med vanskeligstilte på bolig-markedet. Kommuneprogrammet har som formål å bidra til å skape gode boforhold og bo- og nærmiljø for innbyggerne generelt, og spesielt for de vanskeligstilte på boligmarkedet. Denne evalueringen har analysert de kvantitative og kvalitative dataene som utgjør rapporteringen fra programkommunene. På bakgrunn av denne analysen vurderer Agenda Kaupang måloppnåelsen i kommuneprogrammet, og gir noen anbefalinger til Husbanken om forbedringer i det videre samarbeidet med kommunene.

  • Per Schanche
  • Agenda Kaupang
  • Oslo 2020
  • 2020
 4. Statlige virkemidler ved bosetting av flyktninger med særlige behov

  Denne rapporten ser nærmere på hvordan offentlig forvaltning kan legge til rette for raskere bosetting i kommunene av flyktninger med særlige behov, som blir boende lenge i asylmottak etter at de har fått innvilget oppholdstillatelse og før de får tildelt en bosettingskommune. Med særlige behov menes det i denne sammenhengen flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker som utløser eller antas å utløse langvarige, kostnadskrevende helse- og omsorgstiltak i bosettingskommunen. Hvordan virker dagens statlige virkemidler? Hva er de samfunnsøkonomiske kostnadene ved bosetting? Hvordan legge til rette for raskere bosetting i kommunene av flyktninger med særlige behov?

  • Oslo economics
  • Oslo 2020
  • 2020
 5. Cooperation and competition in urban redevelopment

  Tema for denne avhandlingen er samarbeid mellom eiendomsutviklere i områder der fabrikker, varedeponier og lignende blir transformert til boliger, kontorer og tjenesteytere. Avhandlingen tar for seg tre forskningsspørsmål: Hvorvidt samarbeider utviklere i transformasjonsområder? Hvordan påvirker eiendomsutvikleres tommelfingerregler og magefølelser samarbeid? Er det sosiale og kulturelle grunnlaget for samarbeid annerledes i Norge enn i andre land?

  • Anders Eika
  • Oslo 2020
  • 2020