Rapporter

Her finner du rapporter og annen litteratur.

 1. Eierskapspotensialet blant lavinntektshusstander

  Prosjektet undersøker «eierpotensialet» blant vanskeligstilte leietagere - her forstått som husstander som ikke har ressurser (disponible inntekter) nok til å leie en adekvat bolig (tilpasset husstanden) i det lokale leiemarkedet. Hva er den nevnte gruppens muligheter for å bli og forbli eiere? Rammevilkårene som er med på å bestemme et slikt potensiale er i stadig endring, og en viktig endring er ny forskrift for tildeling av startlån som kom i 2014. Her legges det til grunn at «vanskeligstilte» skal prioriteres. For å belyse tematikken benytter NIBR seg av data (2014-2017) fra Husbankens bostøtteregister og Statistisk sentralbyrås (SSB) boforholdsregister, med detaljerte opplysninger om den enkelte husstand, samt transaksjonsdata for boligkjøp fra Ambita AS, for å undersøke eierskapspotensialet blant vanskeligstilte leietagende husstander.

  • Lars Chr. Monkerud
  • Oslo
  • 2020
 2. Fra kommunal leietaker til boligeier

  Denne rapporten har til hensikt å gi mer innsikt i synspunkter og erfaringer med leie til eieordningen i Trondheim. Både ansatte i kommunen og leietakere som har kjøpt bolig av kommunen er intervjuet i studien. Utgangspunktet for prosjektet har spesielt vært å få et innblikk i hvordan det har gått med de som har kjøpt bolig av kommunen, og hvilke betydning boligkjøpet har hatt for deres livssituasjon.

  • NTNU Samfunnsforskning
  • Trondheim 2019
  • 2019
 3. Bedre registrering av målgrupper i kommunalt disponerte boliger

  Rapporten tar for seg muligheten for en mer hensiktsmessig rapportering på leietakere i kommunale boliger, og hvilken nytte kommunale og statlige aktører kan ha av bedre informasjon om målgruppene for kommunalt disponerte boliger.

  • Agenda Kaupang
  • Oslo 2019
  • 2019
 4. Boligeie for personer med utviklingshemming

  Denne NIBR-rapporten analyserer ulike sider ved det å eie versus leie bolig for mennesker med utviklingshemming, både sett fra kommunenes ståsted og fra brukerperspektiv, og bygger på funn fra tidligere studier innen samme tematikk. Rapporten tar for seg både samfunnsøkonomiske virkninger av å etablere personer med utviklingshemming i egen eid bolig, og hvordan kommunene arbeider for å legge til rette eieetablering av målgruppen, og hvilke kommunaløkonomiske effekter dette arbeidet har.

  • NIBR
  • By- og regionforskningsintituttet NIBR
  • Oslo
  • 2019
 5. Behov for kommunalt disponerte utleiboliger

  Utredningen presenterer en modell for å skaffe en oversikt over behovet for kommunalt disponerte utleieboliger. Behovskartleggingen kan brukes som grunnlag for tildeling av tilskudd, men også gi kunnskap om tilbudet av utleieboliger til vanskeligstilte i kommunene og hvor godt behovet er dekket.

  • Rambøll 2016
  • Rambøll
  • 2016