Veileder for lån fra Husbanken

Generelle rentevilkår


Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis.

Husbanken kan tilby fast eller flytende rente for hele eller deler av lånet. Lån har flytende rente med mindre lånekunden inngår avtale om fastrente.

(Forskriften § 8-1)

Lån utbetales som hovedregel med flytende rente.

Nominell rente

Den nominelle renten er rentesatsen som oppgis på et lån.

Effektiv rente

Den effektive renten er den renten låntaker skal betale. Effektiv rente fremkommer når også andre kostnader ved lånet tas med i tillegg til den nominelle renten. For tiden kan det være termingebyr og etableringsgebyr. Nedbetalingsvilkårene påvirker også den effektive renten.

Flytende rente

Flytende rente vil si at renten endrer seg i forhold til endringer i det generelle rentenivået. Renten kan bli justert hver annen måned.

Fast rente

Husbanken tilbyr 3, 5, 10 og 20 års fastrentelån.

Velges fast rente, betyr det at lånet vil ha den valgte renten i hele bindingsperioden. Bindingsperioden kan ikke være lengre enn gjenværende løpetid på lånet.

Husbankens tilbud om fast rente kan bli justert hver måned.

Ved utløp av bindingsperioden kan låntaker velge å binde seg  til en ny periode med fast rente eller gå over til flytende rente. Dersom du ikke gir tilbakemelding om valg av rente, vil lånet få flytende rente. Rentereguleringen blir varslet minimum seks uker før reguleringsdato med bindende rentetilbud cirka tre uker før rentereguleringsdato.