Veileder for lån fra Husbanken

Over- og underkurs


Ved førtidig tilbakebetaling av lån med fast rente og ved overgang fra fast til flytende rente i bindingsperioden, skal det beregnes over- eller underkurs, jf. forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. § 9. Det tas utgangspunkt i årlige effektive renter avrundet til én desimal før gebyrer, som er beregnet av Finansdepartementet og publisert på Husbankens nettsider. Den årlige effektive renten før gebyrer vil fremgå av kundens låneavtale.

Renten for en periode som er lik den gjenstående bindingstid, beregnes ved å ta det veide gjennomsnittet av renten for to tilsvarende lån med en kortere og lengre rentebindingstid som ligger nærmest gjenværende bindingstid på lånet som innfris. Ved kortere gjenstående bindingstid enn tre år benyttes den flytende renten og den faste treårsrenten.

Ved førtidig tilbakebetaling av et lån skal det tas utgangspunkt i de tilbud for årlige effektive renter for flytende og fast rente før gebyrer, som gjelder på innfrielsesdatoen. Skulle det ikke foreligge noe tilbud om rentebinding på innfrielsesdatoen, brukes siste tilbud om fastrente.

Ved overgang fra fast til flytende rente på et lån skal det tas utgangspunkt i de tilbud for årlige effektive renter for flytende og fast rente før gebyr, som på avtaletidspunktet vil være gjeldende renter fra første dag i neste måned.

(Forskriften § 8-4)

Husbanken vil belaste lånet for overkurs eller godskrive underkurs ved følgende hendelser:

  • Ved overgang til flytende rente i bindingsperioden 
  • Førtidig innfrielse  
  • Ekstraordinære delinnbetalinger av lånet til ny låntaker 

Ved delvis innfrielse vil det bare bli beregnet over-/underkurs på den ekstraordinære innbetalingen, mens fastrenteavtalen fortsetter uendret for gjenstående del av lånet. Overføres lån med fast rente i bindingsperioden til ny låntaker, kan ny låntaker velge om lånet skal overføres på gjeldende vilkår. Dersom låntaker velger å endre vilkår, beregner Husbanken over-/underkurs.

Overkurs 

Overkurs oppstår innenfor bindingsperioden hvis gjeldende rente i Husbanken er lavere enn fastrenten på det løpende lånet. Overkurs betyr at låntaker må betale mer enn det faktiske beløpet som ønskes overført til flytende renter. Det gjelder både om lånet er innfridd eller nedbetalt.

Underkurs 

Underkurs oppstår innenfor bindingsperioden hvis gjeldende rente i Husbanken er høyere enn fastrenten på det løpende lånet. Underkursen blir omgjort til fradrag i lånebeløpet, slik at restlånet reduseres.

Husbanken beregner over-/underkurs i henhold til § 9 i forskrift av 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler med videre.