Rente­observa­sjoner

Her finner du observasjonene som danner grunnlaget for fastsettelse av gjeldende renter.

Renteobservasjonene som danner grunnlag for fastsetting av flytende rente i

Renteobservasjonene og basisrentene for fastrente er publisert på Finanstilsynets sider.

Rutiner for renteobservasjoner 

Gjelder flytende og faste renter f.o.m. mars 2016.

Renteobservasjonene danner grunnlag for beregning av basisrenten. Observasjonene foretas av data som lånetilbydere er forpliktet å rapportere inn til Finansportalen. Det tas utgangpunkt i uttrekk av priser på boliglån fra Finansportalen for:

  • Et boliglån på kroner 1 500 000
  • Innenfor 50 prosent sikkerhet
  • Med avdragstid på 30 år
  • Låntaker på 45 år
  • Landsdekkende markedsområde
  • Det kan ikke stilles krav om spesiell yrkestilknytning eller medlemskap
  • Det ses bort fra lån som inneholder vilkår om kjøp av tjenester det antar er egnet til å påvirke prisen på boliglånet
  • Hver finansinstitusjon skal bare regnes med én gang i hvert uttrekk

Observasjonstidspunktene er hver tirsdag i observasjonsperioden, eller påfølgende hverdag dersom tirsdagen faller på en hellig- eller høytidsdag.

Flytende rente - observasjonsperiode og virkningsdato

Observasjonsperioden for flytende rente er to måneder med start den 1. i månedene januar, mars, mai, juli, september og november.
Ny rente trer i kraft to måneder etter endt observasjonsperiode.

Fast rente - observasjonsperiode og virkningsdato

Observasjonsperioden for fast rente er en måned.
Ny rente trer i kraft en måned etter utløpet av observasjonsperioden. Eksempel: Januar er observasjonsperioden for fastrenten i mars.

Du kan lese mer om fastsetting av rentene i Husbanken.