Slik fastsettes rentene

Husbanken administrerer sine utlån på vegne av staten etter regler og forutsetninger fastsatt av Stortinget.

Beregning av gjeldende renter fra og med 1. mars 2016

Beregningsmodellen tar utgangspunkt i basisrentene, som beregnes på grunnlag av de beste lånetilbudene i markedet slik de er rapportert inn til Finansportalen. Basisrenten utgjør gjennomsnittet av de fem beste lånetilbudene på hvert av observasjonstidspunktene i observasjonsperioden. Dette gjøres både for lån med flytende og fast rente. Basisrenten på 20-års fastrentelån beregnes med utgangspunkt i basisrenten for renten for 10 års fastrentelån pluss et påslag på 0,30 prosentpoeng.

Fra basisrenten blir det trukket en fast prosentsats på 0,75 prosentpoeng for å komme fram til en årlig effektiv rente før gebyrer både for flytende og fast rente. Den årlige effektive renten før gebyrer kan likevel ikke bli negativ. Det er Finansdepartementet/Finanstilsynet som beregner basisrentene og årlig effektiv rente før gebyrer.

Husbanken beregner nominelle renter på lånene til kundene på grunnlag av den oppgitte årlige effektive renten før gebyrer og antall årlige terminer på lånet. Rentene blir oppgitt med tre desimaler. Effektiv rente på lånene til kundene beregnes i henhold til Forskrift om kredittavtaler mv.

Definisjoner og metodebeskrivelser for fastsetting av rentene finner du i Forskrift om lån fra Husbanken samt i Åpenhetsbrevet fra Finansdepartementet.

Innføring av ny beregningsmodell 1. mars 2016

I statsbudsjettet for 2016 ble det fastsatt en ny modell for fastsettelsen av renten i Lånekassen, Statens Pensjonskasse og Husbanken. Det er et mål for den nye modellen at den speiler nivået for renter i det alminnelige rentemarkedet.

Fradraget på 0,75 prosentpoeng fra basisrenten, ble beregnet slik at den flytende renten med virkning fra 1. mars til 1. mai 2016 skulle bli fastsatt på samme nivå som den ville blitt med den gamle rentemodellen.

Den nye beregningsmodellen gjelder for alle lån med flytende rente og for lån med fastrenteavtaler gjeldende fra 1. mars 2016.

Tidligere endringer

Det følger av endringsforskrift av 19.11.2013 til forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken at rentemarginen i Husbanken fra 1. mars 2014 skal være 1,0 prosentpoeng for lån med flytende rente og for lån med fast rente hvor søknad om fastrenteavtale var kommet inn f.o.m. 8. november 2013.

Det følger av endringsforskrift av 10.10.2013 til forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken at rentemarginen i Husbanken fra 1. mars 2014 skal være 0,75 prosentpoeng for lån med fast rente hvor søknad om fastrenteavtale var kommet inn i perioden 14. oktober til 7. november 2013.

01.07.2011 gikk Husbanken over til å beregne renten med 3 desimaler, jfr. forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken som trådte i kraft fra samme dato. Alle kunder med lån på flytende rente fikk automatisk justert renten. Lån med eksisterende fastrenteavtaler og fastrenteavtaler som var inngått før 24.06.2011 ble ikke berørt av endringen.