Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Boligeierne og marginalene

  Masteroppgaven analyserer debatten rundt en potensiell tredje boligsektor i Oslo og rollen til det ikke-kommersielle perspektivet. I konflikten rundt ikke-kommersielle og kommersielle perspektiver av tredje boligsektor står eierbegrepets rolle sentralt. Etter en lang periode uten ordentlig politisk debatt og evaluering av eierlinja, er det tendenser til at eierlinja nå blir utfordret og at ideologiske konflikter som lenge har vært undertrykt kommer til syne.

  • Ina Marie Christiansen
  • Bergen 2021
  • 2021
 2. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet - en kunnskapsoversikt

  Denne rapporten er en analyse av forskningen om vanskeligstilte på boligmarkedet, boligsosiale virkemidler og integrering, marginalisering og segregering på boligmarkedet i perioden 2005-2015

  • Sørvoll, Jardar
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2015
 3. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

  Multiconsult og Analyse og strategi har i denne rapporten studert om pilot- og forbildeprosjekter har en effekt i forhold til implementering av teknisk forskrift og i forhold til å bidra til markedsendringer.

  • Eline Holljen
  • Analyse og Strategi (A&S), Multiconsult (MC) Bård Vestøl Birkedal (A&S), Therese Holm Thorvaldsen (A&S), Eline Holljen (A&S), Maren Louise Nordhus (A&S), Birgitte Ramm (MC), Anne Solbraa (MC) og Svein Bjørberg (MC)
  • Oslo
  • 2014
 4. Byen - ikke for alle?

  Fører boligprisveksten til at enkelte yrkesgrupper ikke er i stand til å etablere seg i byer og pressområder? Rapporten "Byen – ikke for alle?" drøfter hvorvidt enkelte yrkesgrupper, såkalte nøkkelarbeidere, har utfordringer med å etablere seg i storbyer og pressområder som følge av høye boligpriser.

  • Damvad Norge
  • DAMVAD og Samfunnsøkonomisk analyse
  • Oslo
  • 2014
 5. Indirekte markeds- og individeffekter av boligsosiale virkemidler

  Med markedseffekter menes hvordan priser og boligbygging påvirkes, mens individeffekter knyttes til andre enn dem virkemidlene er rettet mot og dermed som en konsekvens av eventuelle endringer i priser og nybygging. Individeffekter kan for eksempel dreie seg om økte etableringsterskler i eiermarkedet og økt gjeldoppbygging som følge av økt prisvekst. Virkemidlene som analyseres er tilskudd til utleieboliger, tilskudd til etablering i bolig, startlån og den statlige bostøtteordningen.

  • Kim Christian Astrup
  • NIBR ved Kim Christian Astrup, Rolf Barlindhaug og Per Medby
  • Oslo
  • 2014