Melde fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det skjer endringer i noen av opplysningene du har oppgitt i søknaden din.

Du kan endre kontonummer ved å logge inn i Min bostøtte. 

Kan du ikke endre digitalt, må du melde fra skriftlig til kommunens bostøttekontor. Har du verge, må vergen melde fra skriftlig til kommunen.

Du må melde fra hvis noen i husstanden får endringer i næringsinntekter, kapitalinntekter, inntekter fra utlandet eller i formue. Det kaller vi meldepliktige inntekter. Du trenger ikke å dokumentere opplysningene.

Du trenger ikke å melde fra om månedlige inntekter som lønn, trygd og stønader. De blir innhentet automatisk fra Skatteetaten hver måned.

Meldepliktige inntekter blir etterkontrollerte når skatteoppgjøret for inneværende år er klart. Er det avvik mellom inntektene vi har brukt i beregningen av bostøtten og skatteoppgjøret, vil du få et etteroppgjør. Har du fått for lite får du utbetalt mer bostøtte, og har du fått for mye må du betale tilbake.

Du kan endre ved å logge inn i Min bostøtte.

Kan du ikke endre elektronisk?

Da sender du endringsmelding på papir til kommunen. Bruk dette skjemaet:

Bostøtte – endringer i meldepliktige inntekter og formue, bokmål (PDF)

Bostøtte – endringer i meldepliktige inntekter og formue, nynorsk (PDF)

Skatter du for barns formue?

Foreldre skatter for barns formue inntil året barnet fyller 17 år. Hvis du (eller annen forelder) har høy netto formue fordi du skatter for barns formue, kan du be om at vi trekker ut barnets netto formue. Det gjør du ved å fylle ut skjemaet under.

Bostøtte – Opplysninger om barns formue, bokmål (PDF)

Bostøtte – Opplysninger om barns formue, nynorsk (PDF)

Hvis du flytter, må du søke bostøtte på nytt. Du må også melde flytting til Folkeregisteret. Det er ikke nok å melde flytting til Posten eller NAV.

Du kan logge inn og søke på nytt, når flyttingen er registrert i Folkeregisteret.

På skatteetaten.no melder du flytting til Folkeregisteret.

Kan du ikke søke elektronisk?

Da må du fylle ut papirskjemaet og sende søknaden til kommunen.

Søknad om statlig bostøtte, bokmål (PDF)

Søknad om statlig bostøtte, nynorsk (PDF)

Noen flytter inn i husstanden

Hvis noen flytter inn i husstanden, må du legge til personen/e på søknaden din

Noen flytter ut av husstanden

Hvis personen har meldt flytting, blir personen automatisk slettet fra søknaden din. Da trenger du ikke å gjøre noe.

Hvis du er usikker på om det er meldt flytting, må du sende skriftlig melding til kommunen/bydelen med navn og personnummer på personen/e som har flyttet ut. Husk å oppgi fødselsnummeret ditt.

Hvis du vet at personen ikke har meldt flytting, bør du i tillegg melde fra til Folkeregisteret på nettsiden til skatteetaten.no.

Kan du ikke endre elektronisk?

Hvis noen flytter inn i husstanden:

 • Er personen over 18 år, må du fylle ut side 1 og 3 i søknadsskjemaet, og sende det til kommunen.
 • Er personen under 18 år, må du melde fra til kommunen. Husk å opplyse om både ditt eget og den nye personens fødselsnummer.

Du må melde fra om endringer i husleie, felleskostnader, låneutgifter og andre boutgifter. Du kan endre ved å logge inn i Min bostøtte.

Kan du ikke endre elektronisk?

Da må du sende skriftlig melding om endringene til kommunen/bydelen. Husk å oppgi fødselsnummeret ditt. Du må dokumentere endringene. Bor du i kommunal bolig trenger du ikke å dokumentere husleien.

Du må melde fra hvis du eller andre i husstanden blir student. Med student menes alle som har rett til lån og stipend fra Lånekassen inkludert elever og lærlinger over 18 år. Du kan melde fra elektronisk i Min bostøtte.

Kan du ikke melde fra elektronisk?

Da må du sende skriftlig melding til kommunen/bydelen. Husk å oppgi fødselsnummeret både til deg selv og den som er student.

 • Oppgi om studenten er "barn" i husstanden og bor sammen med foreldre.
 • Hvis studiet/opplæringen er et arbeidskvalifiserende tiltak støttet av NAV eller kommunen, må du oppgi det.
 • Krav til dokumentasjon:
  • Mottar studenten arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad, introduksjonsstønad eller uføretrygd, trenger du ikke å legge ved dokumentasjon.
  • Deltar studenten i arbeidsrettet tiltak etter avtale med kommunen/NAV, må du legge ved dokumentasjon eller bekreftelse.
  • Hvis det gjelder en elev over 25 år som går i grunnskole eller videregående opplæring, er det nok med bekreftelse fra skolen.

Barn med delt fast bosted, kan være med på begge foreldrenes bostøttesøknad. Har du barn med delt fast bosted, kan du legge til barnet på søknaden din. Du kan endre ved å logge inn i Min bostøtte.

Kan du ikke melde fra elektronisk?

Da må du sende skriftlig melding til kommunen/bydelen. Husk å oppgi fødselsnummeret på både deg og barnet. Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon.

Hvis det blir flere barn i husstanden, kan du endre søknaden din i Min bostøtte.

Kan du ikke melde fra elektronisk?

Da må du melde fra til kommunens/bydelens bostøttekontor på papir. Husk å oppgi både ditt eget og det nye barnets fødselsnummer.

Du må melde fra hvis noen i husstanden begynner eller avslutter militær førstegangstjeneste. Du kan melde fra elektronisk i Min bostøtte.

Kan du ikke endre elektronisk?

Da må du sende skriftlig melding til kommunen/bydelen. Husk å oppgi  fødselsnummer til deg selv og den vernepliktige. Du må opplyse om den vernepliktige bor hjemme eller på tjenestestedet.

Som verge eller fullmektig for en søker, må du melde fra om eventuelle endringer til kommunen/bydelen per post. Les mer om hvilke endringer du må melde fra om og hvordan du gjør det.