Fra fast til flytende rente i bindingsperioden

Låntakere med fastrente kan bryte avtalen og gå tilbake til flytende rente i bindingsperioden dersom de ønsker det.

Med konvertering menes at du kan bryte fastrenteavtalen for å gå tilbake til flytende rente i bindingsperioden. Konverteringsretten gjelder for både nye og løpende fastrenteavtaler.

Betingelser for overgang til flytende rente:

  • Overgang til flytende rente i bindingsperioden er brudd på fastrenteavtalen og skal kursavregnes, se punkt om Behandling av over- og underkurs.
  • Lånet må være à jour for å konverteres.
  • Hele lånet/dellånet må konverteres.

Praktiske opplysninger

Overgang til flytende rente kan kun skje den 1. i måneden. Du må kontakte Husbanken og få tilsendt en konverteringsavtale, som du må underskrive og returnere per post, slik at den er MOTTATT i Husbanken senest den 24. i måneden før konverteringsdato (rentebyttedato).

OBS! Vær oppmerksom på at over- og underkurs skattemessig behandles som renteutgift og renteinntekt.

Behandling av overkurs

Overkursen innbetales kontant innen fristen, 24. i måneden før konverteringsdato.

Behandling av underkurs

En eventuell underkurs vil bli behandlet som en ekstraordinær innbetaling på hovedlånet og vil medføre at restgjelden reduseres.

Betingelser på lånet som går over til flytende rente

Avtalevilkårene som følger av tilleggsavtalen for fast rente bortfaller og erstattes av avtalevilkårene i opprinnelig gjeldsbrev/låneavtale for flytende rente.

Lån som går fra fra fast til flytende rente i bindingsperioden kan ikke få ny avtale om fast rente før det er gått 6 måneder fra overgangsdato (sperrefrist).

Vær oppmerksom på at eventuell ny bindingsperiode ikke kan være lengre enn gjenstående løpetid på lånet.