Har du betalings­­problemer?

Her finner du informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg dersom du har problemer med å betale tilbake lånet ditt.

Har du fått 2. gangs varsel og ikke betalt innen fristen? Da har vi overført lånet ditt til Statens Innkrevingssentral (SI). Du kan kontakte SI på telefon 75 14 90 00.

Alle andre henvendelser skal til Husbanken. Du kan kontakte oss per

  • e-post: post@husbanken.no
  • telefon: 22 96 16 00
  • post: Husbanken, postboks 1404, 8002 Bodø

Vær oppmerksom på at vanlig e-post er usikret og uten kryptering. Ikke send sensitive opplysninger eller opplysninger belagt med taushetsplikt på e-post.

For å få oversikt over lånet ditt, kan du logge deg inn i Mitt kundeforhold.

Har du startlån? Da er du kunde i kommunen og ikke i Husbanken. Ta i så fall kontakt med kommunen din. 

Tiltak - midlertidige betalingsproblemer

Har du midlertidige betalingsproblemer, kan du søke om avdragsutsettelse for en periode. Alle låntakere må signere søknaden og søknaden må begrunnes.

Vi ber deg fylle ut og sende inn skjemaet oversikt over husstandens økonomi sammen med søknaden til: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Ta kontakt med oss for å søke om betalingsutsettelse. Se kontaktinfo øverst på siden.

Får du betalingsutsettelse fram til neste forfall, vil du får to terminforfall til betaling samtidig. Vi beregner forsinkelsesrenter fra forfallsdato, selv om du har fått utsettelse med betalingen.

Trenger du tid for å ajourføre lånet ditt, kan vi gi deg en betalingsavtale. I avtalen inngår terminer og forsinkelsesrenter som forfaller/har forfalt i avtaleperioden. Avtalt beløp vil være større enn det ordinære terminbeløpet.

Ta kontakt med oss for å få en betalingsavtale. Se kontaktinfo øverst på siden.

Har du serielån i dag kan du oppnå et lavere terminbeløp hvis du endrer til annuitetslån.

Du kan simulere ny betalingsplan, og foreta endringen ved å logge deg inn på Mitt kundeforhold.

Du kan søke om å forlenge løpetiden på lånet ditt inntil 30 år, slik at avdragsdelen av terminforfallene blir noe lavere. 

Ta kontakt med oss for å forlenge løpetiden på lånet. Se kontaktinfo øverst på siden.

Har du flytende rente og terminforfall hvert kvartal, kan du endre til månedlige forfall.

Vi kan dessverre ikke tilby deg denne løsningen hvis du har fastrente fordi betalingsplanen din er bundet i fastrenteperioden.

Alle kan endre forfallsdatoen på terminene. Du kan velge mellom den 1., 12. og 20. i måneden. Endringene kan du gjøre selv ved å logge deg inn i Mitt kundeforhold.

Tiltak - varige betalingsproblemer

Det vanligste virkemiddelet ved varige betalingsproblemer er gjeldsforhandlinger med dine kreditorer. Gjeldsrådgiver i kommunen eller namsfogden kan hjelpe deg å vurdere om dette er en god løsning for deg.

Husbanken kan i enkelte tilfeller godta å slette pant, selv om eiendommen blir solgt til underdekning. Salgsarbeidet må gjennomføres av eiendomsmegler, advokat eller annen profesjonell aktør og det må dokumenteres at markedspris er oppnådd.

Salg som ikke gir full dekning skal normalt ikke skje til debitors nære familie eller til andre som debitor kan ha fordel av at salget skjer til.

Du må betjene restkravet etter frivillig salg etter avtale med Husbanken/SI.

Husbanken kan delta i gjeldsforhandlinger, både utenrettslige og rettslige. Prinsippene i gjeldsordningsloven blir fulgt enten gjeldsordningen er rettslig eller utenrettslig.

Dersom det er flere låntakere, må det være inngått gjeldsordning for alle for at lånet skal kunne betjenes etter gjeldsordningsavtalen. Om ikke alle låntakere har inngått gjeldsordning, vil Husbanken forholde seg til de(n) av låntakeren (e) som ikke har inngått gjeldsordning. Lånet må da betjenes etter vanlige gjeldende vilkår. 

Søknad om åpning av rettslige gjeldsforhandlinger rettes til namsfogden på hjemstedet.