Husbankens kommunestrategi

For at vanskeligstilte på boligmarkedet skal bo godt og trygt i egnede boliger, vil Husbanken veilede og følge opp alle kommuner gjennom et helhetlig tilbud av økonomiske virkemidler, aktiviteter, og verktøy.

Husbanken skal jobbe for at innbyggerne skal bo godt og trygt gjennom en strukturert oppfølging av alle kommuner. Husbanken skal gi kommunene et helhetlig tilbud til å løse sine boligsosiale utfordringer.

Det helhetlige tilbudet består av økonomiske virkemidler, veiledning, digitale plattformer, arrangementer, informasjon og opplæring, og nettverk. 

Mål for kommunestrategien

Det å eie gir økonomisk trygghet og større forutsetninger for stabile og trygge boforhold.

For de som ikke kan eller vil kjøpe sin egen bolig, skal leie være et godt og trygt alternativ.

Samfunnstrender som urbanisering, større ulikheter i befolkningen og flere eldre gjør det viktigere å planlegge for boliger til alle i årene framover. Sosial bærekraft skal være et premiss for boligbygging og områdeutvikling på lik linje med miljømessig og økonomisk bærekraft.

Husbanken har en viktig rolle som faglig støttespiller for kommunene. Dette innebærer blant annet å være en pådriver for nye forsøk og fremme digitale løsninger. Digitale opplæringstilbud som boligsosial monitor og behovsmelding skal videreføres og forbedres.

For å nå målene, vil Husbanken:

  • Styrke kommunenes evne til å bruke Husbankens økonomiske virkemidler, ved å veilede, gi råd, informere og gi opplæring.

  • Jobbe med alle kommuner, ved å sørge for at alle kommuner får et tilbud fra Husbanken.

  • Være relevante for kommunene og sette deres reelle behov i sentrum, ved kontinuerlig å forbedre arbeidet og Husbankens helhetlige tilbud.

Prioriterte innsatsområder

Enkelte grupper er særlig sårbare på boligmarkedet. Det vil bli rettet en særskilt innsats mot dem som står i fare for å bli eller er bostedsløse, barn og unge, og personer med nedsatt funksjonsevne. 

  • Ingen skal være bostedsløse.
  • Barn og unge skal ha gode boforhold.
  • Personer med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre kunne velge hvor og hvordan de vil bo.

Husbankens helhetlige tilbud til kommunene

For at kommunene skal lykkes og nå målene i det boligsosiale arbeidet, er det viktig at de jobber ut fra de boligsosiale suksesskriteriene. Husbanken jobber for å være relevant, tilføre kommunene merverdi og være en faglig støttespiller for kommunene i det boligsosiale arbeidet. Tilbudet Husbankens gir til kommunene skal være basert på kommunenes behov. 

Husbankens tilbud til kommunene består av økonomiske virkemidler, veiledning, digitale plattformer, arrangementer, informasjon og opplæring, og nettverk.

Husbanken skal være en sikker og effektiv forvalter av økonomiske ordninger, som bostøtte, startlån, og tilskudd og lån til utleieboliger og lån til boligkvalitet. 

Husbankens tjenester og produkter støtter opp om de økonomiske virkemidlene. Ved å tilby kommunene veiledning, informasjon og verktøy vil Husbanken styrke kommunenes evne til riktig og god bruk av de økonomiske virkemidlene.

Nettverk bidrar til kompetanseheving, muligheter for erfaringsutveksling og utviklingsarbeid hos kommunene. 

Husbanken legger opp til utstrakt og god bruk av digitale verktøy i samarbeidet med kommunene.

Illustrasjon som beskriver Husbankens helhetlige tilbud til kommunene

Ansvar på det boligsosiale feltet

Fra 1. juli 2023 gjelder lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet (lovdata.no). Formålet med loven er å få et klarere og mer samlet regelverk på det boligsosiale feltet, som igjen kan gi høyere måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet. Ønsker du en innføring? Les mer og se webinar om loven.

Du kan lese mer om ansvar og oppgaver i det boligsosiale arbeidet (regjeringen.no).

Les også om hvordan kommunen kan ta boligsosiale hensyn i planlegging.