Grong kommune

Grong kommune er med i prosjektet Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene. Prosjektet er et samarbeid mellom Husbanken, Distriktssenteret og 12 kommuner.

Grong er et regionknutepunkt i Namdalen i nord i Trøndelag fylke. Kommunen har ca. 2500 innbyggere. Kommunen har tidligere deltatt i Husbankens satsing boligetablering i distriktene i perioden 2011-2014.

Eneboligene dominerer

I likhet med andre distriktskommuner domineres boligmarkedet i Grong av eneboliger. Kommunen har behov både for å utvikle sentrum og skaffe flere kommunale utleieboliger. De siste årene er det derfor bygd flere leilighetsbygg i sentrum av kommunen. 

Grong kommune har i perioden 2000-2015 bygd relativt mange omsorgsboliger og er derfor godt rustet til å møte en økende andel eldre i befolkningen. Grong er prosjektets deltakerkommune som tilsynelatende har minst behov for å øke sin boligportefølje frem mot 2040.  Eksisterende boligmasse er imidlertid ikke så godt tilpasset behovene til en aldrende befolkning med tanke på universell utforming og krav til tilgjengelig teknologi. 

Det er også utfordrende å finne boligløsninger til eldre som ikke innfrir kravene til kommunal omsorgsbolig. Det er derfor viktig for kommunen å finne løsninger også for denne gruppens behov. 

Hva sier planene?

Følgende mål settes opp i Grong kommunes boligpolitiske handlingsplan 2016-2024 

«Grong kommune skal ha en fremtidsrettet og utviklende boligpolitikk som legger til rette for økt etablering og befolkningsutvikling, samt fremmer integrering og et godt bomiljø i kommunen.»

Delmål fra planen som legger føringer for deltakelsen i prosjekt Aldersvennlige boliger i distriktene: 

  1. Grong kommune skal forvalte en boligportefølje tilpasset etterspørselen fra alle segmenter i samfunnet som ikke blir møtt via det private markedet. 
  2. Grong kommune skal bruke startlån, bostøtte og tilskuddsordninger gjennom Husbanken aktivt for at flere skal kunne etablere seg i egen bolig, samt gjøre boligmassen mer tilgjengelig for de med funksjonsnedsettelser.
  3. Grong kommune skal bidra til at det private utleiemarkedet og salgsmarkedet fungerer så godt som overhodet mulig, ved å opprettholde markedsbaserte utleiepriser på sin boligportefølje, samt aktivt legge til rette og delta i nye, private boligprosjekter.
  4. Grong kommune skal ha et godt boligtilbud til eldre i kommunen.