Tilskudd til utleieboliger

Tilskuddet er for kommuner og skal bidra til etablering av flere egnede utleieboliger for personer som ikke har mulighet til å skaffe seg, eller opprettholde, et tilfredsstillende boforhold.

Kommunen kan kjøpe, bygge eller bygge om annen eiendomsmasse. Dette kan kommunen gjøre i egen regi, eller ved å inngå avtaler med private aktører hvor kommunen sikres rett til å tildele boligene til sine leietakere. 

Søk tilskudd til utleieboliger

hengelasLogg inn og søk tilskudd til utleieboliger. 

Søk tilskudd til utleieboliger

 kalenderSøknadsfrist

Husbanken oppfordrer kommunene til å sende inn søknader om tilskudd fortløpende.

skiftenokkel

Veileder for søknadsprosessen

Veileder for søknadsprosess og bruk av tilskudd til utleieboliger

Logo veiviser Bolig for velferd

På Veiviseren.no finner du veiledere på hvordan kommunen kan skaffe og forvalte boliger, blant annet til utleieboliger. 

Snarveier til Veiviseren:
Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg
Framskaffe sykehjem og omsorgsboliger for eldre
Kjøp av kommunale utleieboliger 

Tilvisingsavtaler
Gjennom en tilvisningsavtale finansieres boligene med grunnlån, og kommunen har tilvisningsrett på opptil 40% av boligene.

Tildelingsavtaler
Med en tildelingsavtale finansieres boligene med grunnlån og i tillegg et tilskudd som kommunen har rett til å tildele.  

Nytt fra januar 2018: 

Nedskrivningstiden forlenges

Nedskrivningstiden forlenges fra 20 til 30 år. Tilskuddet avskrives med 3,3 prosent per fullført år fra utbetalingsdato.

Ny utmåling av tilskudd til utleieboliger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt ny forskrift som skal bidra til å målrette og effektivisere tilskuddet slik at det kommer flest mulig vanskeligstilte til gode. Tilskuddet beregnes etter faste satser per kvadratmeter basert på kommunestørrelse. Den maksimale tilskuddsutmålingen tilsvarer en bolig på 80 kvadratmeter.

Tilskudd pr kvadratmeter (p-rom) Maksimal tilskuddsutmåling (tilsvarer 80 kvm bolig  Kommunegruppeinndeling 
17 200 1 376 000 Oslo
14 500 1 160 000 Bærum
10 500 840 000

Bergen, Trondheim, Asker, Drammen, Tromsø, Nesodden, Frogn, Ski, Oppegård, Skedsmo,    Lørenskog, Fet, Stavanger

8 200  656 000 Kristiansand, Sandnes, Bodø, Hamar, Lillehammer, Moss, Tønsberg, Ålesund, Sola, Randaberg
6 000 480 000 Øvrige kommuner