Tilskudd til etablering i egen bolig

Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering.

Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Kommunen forvalter tilskuddet som gis til privatpersoner. 

Startlån og tilskudd kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Tilskudd til etablering blir vanligvis brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av  husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene. Les mer om startlån.

Hvem kan få tilskudd til etablering?

Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd.  Etterspørselen etter tilskudd er stor, og prioriteringen av søknadene vil variere fra kommune til kommune.

Ta kontakt med kommunen hvis du vil søke

Det er kommunen som behandler søknader. Husbanken anbefaler at du så tidlig som mulig tar kontakt med en saksbehandler i kommunen. Kommunens saksbehandler vil kunne bistå med å finne en egnet bolig og til å gi informasjon om ulike finansieringsmuligheter. De vil også kunne gi informasjon om andre støtteordninger, som for eksempel bostøtte og startlån. 

Hvordan søke?

Startlån og tilskudd til etablering søkes i den kommunen du skal bosette deg i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Fristen for å søke om tilskudd vil variere fra kommune til kommune. Mange av kommunene har ikke fastsatt noen frister, men behandler søknadene fortløpende. Sjekk med kommunen der du bor.

Saksbehandler vil foreta en vurdering av din økonomi for å være sikker på at du også etter boligkjøpet har tilstrekkelige midler til livsopphold.  Vi anbefaler deg å ikke inngå noen bindende kontrakt om kjøp eller utbedring før kommunen har godkjent boligen for tilskudd og/eller lån. 

Når du har skrevet under på søknaden  gir du samtidig fullmakt til kommunen (og eventuelt Husbanken) til å innhente kredittopplysninger.