Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Kommunenes tilrettelegging for boligbygging

  Denne studien er utført av NIBR og NMBU for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I prosjektets første fase ble det gjennomført en breddekartlegging av hvordan vekstkommuner legger til rette for boligbygging.

  • Barlindhaug, Rolf
  • Norsk institutt for by- og regionforskning ved Rolf Barlindhaug, Arne Holm, Berit Nordahl
  • Oslo
  • 2014
  • nob
 2. Evaluering av Husbankens kommunesatsing

  Rapporten oppsummerer funn fra evalueringen av Husbankens kommunesatsingen fra 2009. Evalueringen bygger på en rekke kilder: dokumentstudier, kvalitative informantintervjuer, analyser av tilgjengelige data, casestudier to i kommuner og spørreskjemaundersøkelser til representanter for aktuelle kommuner.

  • Oslo | Fafo
  • 2014
  • nob
 3. Boligkarrierer

  Rapporten omhandler innvandreres boligkarriere, og søker å identifisere hva som ligger bak innvandreres behov og preferanser vedrørende bolig. Oppgaven vil også komme inn på hvilke hindringer innvandrere møter i boligkarrieren, samt på hvilken betydning boligen har for integrering. Oppgaven er basert på en kvalitativ undersøkelse, hvor intervju med 10 innvandrere bosatt i Trondheim danner datagrunnlaget

  • Maria Kenza Hlimi
  • Trondheim
  • 2014
 4. Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen?

  Ut fra kunnskapen om at bolig og boområder er en viktig påvirkningsfaktor for helse, har NIBR gjennomført en studie av litteratur utgitt etter ca. 2010. Tema har vært bolig og boområde og konsekvenser for helse.

  • Helgesen, Marit K.
  • NIBR ved Marit K. Helgesen, Arne Holm, Lars Monkerud, Lene Schmidt
  • 2014
  • nob
 5. Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid

  Hva skal til for å øke innovasjonstakten idet boligsosiale arbeidet? Dette er hovedspørsmålet i denne rapporten.

  • Grødem, Anne Skevik
  • Institutt for samfunnsforskning ved Anne Skevik Grødem
  • Oslo
  • 2014
  • nob