Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Indirekte markeds- og individeffekter av boligsosiale virkemidler

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har NIBR studert markeds og individeffekter av boligsosiale virkemidler. Med markedseffekter menes hvordan priser og boligbygging påvirkes, mens individeffekter knyttes til andre enn dem virkemidlene er rettet mot og dermed som en konsekvens av eventuelle endringer i priser og nybygging. Individeffekter kan for eksempel dreie seg om økte etableringsterskler i eiermarkedet og økt gjeldoppbygging som følge av økt prisvekst. Virkemidlene som analyseres er tilskudd til utleieboliger, tilskudd til etablering i bolig, startlån og den statlige bostøtteordningen.

  • Kim Christian Astrup
  • NIBR ved Kim Christian Astrup, Rolf Barlindhaug og Per Medby
  • Oslo
  • 2014
 2. Kommunenes tilrettelegging for boligbygging

  Denne studien er utført av NIBR og NMBU for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I prosjektets første fase ble det gjennomført en breddekartlegging av hvordan vekstkommuner legger til rette for boligbygging.

  • Barlindhaug, Rolf
  • Norsk institutt for by- og regionforskning ved Rolf Barlindhaug, Arne Holm, Berit Nordahl
  • Oslo
  • 2014
  • nob
 3. Evaluering av Husbankens kommunesatsing

  Rapporten oppsummerer funn fra evalueringen av Husbankens kommunesatsingen fra 2009. Evalueringen bygger på en rekke kilder: dokumentstudier, kvalitative informantintervjuer, analyser av tilgjengelige data, casestudier to i kommuner og spørreskjemaundersøkelser til representanter for aktuelle kommuner.

  • Oslo | Fafo
  • 2014
  • nob
 4. Boligkarrierer

  Rapporten omhandler innvandreres boligkarriere, og søker å identifisere hva som ligger bak innvandreres behov og preferanser vedrørende bolig. Oppgaven vil også komme inn på hvilke hindringer innvandrere møter i boligkarrieren, samt på hvilken betydning boligen har for integrering. Oppgaven er basert på en kvalitativ undersøkelse, hvor intervju med 10 innvandrere bosatt i Trondheim danner datagrunnlaget

  • Maria Kenza Hlimi
  • Trondheim
  • 2014
 5. Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen?

  Ut fra kunnskapen om at bolig og boområder er en viktig påvirkningsfaktor for helse, har NIBR gjennomført en studie av litteratur utgitt etter ca. 2010. Tema har vært bolig og boområde og konsekvenser for helse.

  • Helgesen, Marit K.
  • NIBR ved Marit K. Helgesen, Arne Holm, Lars Monkerud, Lene Schmidt
  • 2014
  • nob