Rapporter

Her finner du resultater av boligforskning og boligsosialt utviklingsarbeid, samt masteroppgaver knyttet til utvalgte boligspørsmål. Rapportene er bestilt og finansiert av Husbanken. 

Tema
Søk i hele Koha-databasen
 1. Rapporten gir eksempler på hvordan småskalafrivillighet og sosialt entreprenørskap har bidratt til innovasjon i boligsosialt arbeid, og diskuterer mulige utfordringer forbundet med sosialt entreprenørskap og bruk av metoder fra forretningsverdenen.

  • Uni Research Rokkansenteret
  • Uni Research Rokkansenteret av Rune Ervik Tord Skogedal Lindén
  • 2016
 2. Denne rapporten er en analyse av forskningen om vanskeligstilte på boligmarkedet, boligsosiale virkemidler og integrering, marginalisering og segregering på boligmarkedet i perioden 2005-2015

  • Sørvoll, Jardar
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2015
  • nob
 3. Bolig og boområder er viktige påvirkningsfaktorer for folks helse. Det viser resultater fra en tidligere del av prosjektet hvor internasjonal litteratur på feltet utgitt etter rundt 2010 ble gjennomgått.

  • NIBR v/ Monkerud, Helgesen, Holm og Lied
  • NIBR
  • Oslo
  • 2015
  • nob
 4. Bakgrunnen for prosjektet er et stadig mer uttrykt ønske om å øke frivillige aktørers involvering i det boligsosiale feltet. Ønsket uttrykkes blant annet i den seneste nasjonale strategien for boligsosialt arbeid «Bolig for Velferd» (2014-2020).

  • Uni Research Rokkansenteret
  • Uni Research Rokkansenteret
  • Bergen
  • 2015
  • nob
 5. Dette er sluttrapporten om Housing first-prosjektene i Norge. Her går forskerne gjennom prosesser, resultater og kartlegging. Housing first-modellen ble utarbeidet av den frivillige organisasjonen «Pathways to Housing», som ble etablert av psykiateren Sam Tsemberis i 1992 i New York.

  • Snertingdal, Mette Irmgard
  • Fafo ved Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli
  • Oslo
  • 2015
  • nob
 6. Å lage eit verktøy for erfaringsdeling av løysingar, det var målet då SINTEF Byggforsk byrja å følgje prosessen med utarbeiding av nye omsorgstilbod i Porsgrunn kommune. Rapporten viser erfaringar henta frå forskingsprosjektet “Framtidas omsorgsplassar”, eit husbankfinansiert prosjekt med Porsgrunn kommune som eigar og SINTEF Byggforsk som kunnskapsaktør.

  • Karin Høyland
  • SINTEF Byggforsk ved Karin Høyland, Silje Strøm Solberg
  • Trondheim
  • 2015
 7. Med markedseffekter menes hvordan priser og boligbygging påvirkes, mens individeffekter knyttes til andre enn dem virkemidlene er rettet mot og dermed som en konsekvens av eventuelle endringer i priser og nybygging. Individeffekter kan for eksempel dreie seg om økte etableringsterskler i eiermarkedet og økt gjeldoppbygging som følge av økt prisvekst. Virkemidlene som analyseres er tilskudd til utleieboliger, tilskudd til etablering i bolig, startlån og den statlige bostøtteordningen.

  • Kim Christian Astrup
  • NIBR ved Kim Christian Astrup, Rolf Barlindhaug og Per Medby
  • Oslo
  • 2014
 8. Rapporten oppsummerer funn fra evalueringen av Husbankens kommunesatsingen fra 2009. Evalueringen bygger på en rekke kilder: dokumentstudier, kvalitative informantintervjuer, analyser av tilgjengelige data, casestudier to i kommuner og spørreskjemaundersøkelser til representanter for aktuelle kommuner.

  • Oslo | Fafo
  • 2014
  • nob
 9. Ut fra kunnskapen om at bolig og boområder er en viktig påvirkningsfaktor for helse, har NIBR gjennomført en studie av litteratur utgitt etter ca. 2010. Tema har vært bolig og boområde og konsekvenser for helse.

  • Helgesen, Marit K.
  • NIBR ved Marit K. Helgesen, Arne Holm, Lars Monkerud, Lene Schmidt
  • 2014
  • nob
 10. Hva skal til for å øke innovasjonstakten i det boligsosiale arbeidet? Dette er hovedspørsmålet i denne rapporten.

  • Grødem, Anne Skevik
  • Institutt for samfunnsforskning ved Anne Skevik Grødem
  • Oslo
  • 2014
  • nob
 11. Dette er første delrapport om Housing first-prosjektene i Norge. Housing first-modellen ble utarbeidet av den frivillige organisasjonen «Pathways to Housing», som ble etablert av psykiateren Sam Tsemberis i 1992 i New York.

  • Snertingdal, Mette I.
  • Oslo | Fafo ved Mette I. Snertingdal
  • 2014
  • nob
 12. Rapporten påpeker de spesielle problemene grupper av bostedsløse står overfor og utfordringene hjelpeapparatet møter i arbeidet med gruppene. En kontinuerlig innsats er nødvendig for å bekjempe bostedsløshet, og valg av metoder i arbeidet kan ha stor betydning for nivået på bostedsløsheten. En boligledet modell som f.eks. Housing First har vist seg mer effektiv i bekjempelse av bostedsløshet enn for eksempel en trappemodell eller ”housingready”-tilnærming.

  • Dyb, Evelyn
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Oslo
  • 2013
 13. Denne rapporten presenterer resultater fra et prosjekt NOVA har gjennomført i samarbeid med Fafo på oppdrag fra Husbanken. Formålet med prosjektet har vært å fremskaffe ny og oppdatert kunnskap om utviklingstrekk som kan ha betydning for det norske boligmarkedet i årene som kommer.

  • Hans Christian Sandlie
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2013
  • nob
 14. Hensikten med dette prosjektet har vært å finne ut hvilke andre aktører og sosialt entreprenørskap som kan være mulige bidrag til å oppnå målene i det boligsosiale arbeidet på en bedre måte.

  • Inger Lise Skog Hansen
  • Forskningsstiftelsen Fafo
  • 2013
  • nob
 15. Bakgrunnen for prosjektet er den sterke eierlinja i Norge, og hvordan unge mellom 20 og 35 år skal klare å komme seg inn på et boligmarked, der prisene har økt jevnt de siste 20 årene.

  • Katja Johannessen
  • Oslo
  • 2013
 16. Studien tar for seg boligløsninger for personer med utviklingshemming, fra kommunale strategier til disse menneskenes egne opplevelser av ulike måter å bo på.

  • Eide, Ann Kristin
  • Nordlandsforskning
  • Bodø
  • 2013
  • nob
 17. Notat med hovedtrekk og resultater fra to studier om den norske bostøtten, utarbeidet av NOVA (2012).

  • Nordvik, Viggo
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ved Viggo Nordvik, Jardar Sørvoll
  • Oslo
  • 2012
  • nob
 18. Seks notater utarbeidet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2011/2012). Et av målene med bostøtten er at den skal stimulere hushold med begrensede økonomiske ressurser til å velge gode boliger. Analytisk er det en utfordring å dokumentere eller avkrefte at bostøtten faktisk påvirker boligvalg til husholdene i målgruppen og kvaliteten på deres boforhold.

  • Nordvik, Viggo
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2012
  • nob